-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33101 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1 - آيا ارتباط با ارواح حقيقت دارد ؟
1 - بيش از يك قرن است كه گروه بسياري از دانشمندان در اروپا و آمريكا ,درباره ارتباط با ارواح بـه تـحـقـيـقـات عـلمي و كاوشهاي تجربي پرداخته اند , و دراين زمينه كتابها و مقالات فراواني نوشته اند . حتي بعضي از دانشمندان مادي كه بر پايه افكار مادي خويش ( اسپري تيسم ) يعني ارتباط با ارواح را غـيـر ممكن تصور كرده اند , به خاطر كشف نيرنگ و تزوير معتقدين به اين حقيقت خود در اين مـورد تـحـقـيـقـاتـي كرده اند و سرانجام خويشتن نيز به اين علم اعتقاد پيدا كرده و به آن مومن گشته اند . از ايـن جـمله يك استاد انگليسي به نام ( هودسن ) است كه در مجله روحي ناشرافكار فن اسپري تـيـسـم كه در اروپا انتشار مي يافت , مي نويسد من و استاد ( هرلوب )كه هر دو مادي بوديم از 12 سـال پيش براي كشف تقلب و دروغ ارتباط با ارواح به كاوش پرداختيم , اما امروز سخت معتقديم كـه ارتـبـاط بـا ارواح و گـفـتـگـوي با آن ممكن است و دلايلي به دست آورده ايم كه جايي براي هيچگونه شك و ترديدي باقي نمي گذارد . (1)در سال 1869 يعني 22 سال پس از ظهور علم ارتباط با ارواح در غرب , يك هيات 33نفري كه اعضاء آن گروهي از دانشمندان و روحانيان , معتمدان , قضات و استادان دانشگاه بودند , از طرف انجمن زبان شناسان انگلستان ماموريت يافتند تا به مساله رابطه با ارواح , به دقت رسيدگي كنند . اين هيات پس از يكسال و نيم بررسي و آزمايش , راي خود را مبني بر تصديق اصول رابطه با ارواح , به انجمن مزبور تسليم كرد . (2)دامنه اين علم , سرانجام نيز به ساير كشورهاي اروپائي كشيده شد . در سـال 1900 مـيـلادي گـنگره يي از روح شناسان جهان كه اعضاء آن به صدها نفر مي رسيددر پـاريـس تـشـكيل گرديد در اين كنگره همه شركت كنندگان كه از كشورهاي گوناگون گرد آمده بودند , موضوع ارتباط با ارواح را تصديق كردند . (3)بدين ترتيب موضوعيكه , ماديون سالهاي فراواني منكر آن بودند و نمي پذيرفتند كه حقيقتي به جـز بـدن مادي يعني روح در كار باشد , و بنابر آن نيز از قبول پاره يي از مسائل مذهبي و اعتقادي سرباز مي زدند , در دست محققان و دانشمندان مورد سنجش علمي و تحقيقي قرار گرفت و اين حقيقت از راه تجربه نيز مورد تاييد قرار گرفت وروشن گرديد .

بيست پاسخ
هيئت تحريريه موسسه در راه حق 1 - دايره المعارف فريدوجدي ج 4 ص 2387 - مقدمه اصول روانكاوي فرويد3 - عالم پس از مرگ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.