-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33110 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيات مربوط به تجرد روح را ذكر كنيد ؟
و نـفخ فيه من روحه ( سجده / 9 )و نفخت فيه من روحي ( ص / 72 )000 ءاذا ضللنا في الارض اءنا لـفي خلق جديد ( سجده / 10 )ترجمه : آيا پس از مرگ و پراكنده شدن اجزاي بدن ما , آيا آفرينش جـديدي خواهيم داشت ؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الي ربكم ترجعون ( سجده / 11 )تـرجمه : بگو ( شما گم و پراكنده نمي شويد بلكه ) فرشته مرگ كه بر شما گمارده شده شما را مي گيرد و سپس بسوي پروردگارتان بازگردانده مي شويد . اللّه يـتـوفي الانفس حين موتها والتي قضي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليهاالموت و يـرسـل الاخـري الـي اجـل مسمي ( زمر / 42 )ترجمه : خداي متعال جانها ( يا اشخاص ) را هنگام مـرگـشـان مـي گـيرد و نيز كسي را كه در خواب نمرده است ( يعني كسي كه به خواب رفته و مرگش فرا نرسيده است ) پس آنكه مرگش فرارسيده نگه مي دارد و آن ديگري را تا سرآمد معين رها مي كند . اذا الـظـالـمون في غمرات الموت و الملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم ( انعام /93 ) ترجمه : هـنـگـامـي كـه سـتـمكاران در سكرات مرگند و فرشتگان دستهايشان راگشوده اند ( و به آنان مـي گـويـند ) جانهاي خود را بيرون كنيد ( تسليم كنيد )از اين آيات و آيات ديگر قرآني استفاده مي شود كه نفسيت و شخصيت هر كس به چيزي است كه خدا و فرشته مرگ و فرشتگان گمارده بـر قبض روح , آن را مي گيرند و نابودي بدن آسيبي به بقاي روح و وحدت شخص انسان نمي زند نتيجه آنكه :اولا در انسان چيزي به نام روح وجود دارد . ثانيا روح انساني قابل بقاء و استقلال از بدن مي باشد نه مانند اعراض و صور مادي كه با تلاش محل نابود مي شوند . ثالثا هويت هر فردي بستگي به روح او دارد و به ديگر سخن : حقيقت هر انسان همان روح اوست و بدن نقش ابزار را نسبت به روح ايفاء مي كند .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.