-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

با توجه به پيشرفت علم ژنتيك و بوجود آوردن جنين خارج از رحم و يا از اعضا مرده قدرت الهي را براي روح بخشيدن چگونه توجيه مي كنيد؟
امكان اين مسايل هيچ تعارضي با اين مساله كه روح را مستندبه خداوند مي داند، ندارد؛ زيرا كاري كه بشر مي كند ايجاد بستري است در متن نظام خلقت الهي . به عبارت ديگر عامل حياتي بايد در بسترهاي معيني قرار گيرد تا تبديل به انسان شود .اين مساله مي تواند جنين با لوله آزمايشگاه و يا بستر ديگري باشد .اما هر چه باشد از مواد اين نظام است كه آفريده خداوند مي باشد و بر اساس سنن و قوانين و ساز و كار همين نظام عمل مي كند تا به نتيجه برسد و در همه حال همان خداوند است كه از طريق هر يك از بسترهاي احتمالي ، آثار لازم را بر طبق نواميس وقوانيني كه خود آفريده است ، به ثمر مي رساند و بالاخره او است كه موجودي را داراي روح انساني مي سازد .به عبارت ديگر اين گونه فعاليت هاي بشري مثل دانه اي است كه كشاورز در دل خاك مي كارد؛ امارشد دانه و تبديل به گياه كار خدا است و كار خدا بودن به معناي اين نيست كه خدا مستقيماً دانه را برمي دارد و به گياه تبديل مي كند؛ بلكه نظامي آفريده است كه در آن نظام به طور منظم اين مساله رخ مي دهد .ازطرف ديگر راه هاي حصول به يك نتيجه گاهي بي بديل است و گاهي بديل پذير .به عنوان مثال لوله آزمايشگاهي بديل جنين است ، هم چنين ممكن است ايجاد DNA نيز راه هاي بديلي داشته باشد؛ اما همه اينهابراساس يك نظام الهي است كه بشر تا ديروز قادر به كشف راه هاي بديلي كه خداوند قرار داده است نبود و امروز با رشد عقلي اي كه خداوندبه او داده است ، مي تواند برخي از اين راه ها را كشف كند .خلاصه آن كه همه اينها از خداوند است و هيچ منافاتي با توحيد و آموزه هاي ديني ندارد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.