-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33132 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ، به دنيا باز گردد و در كالبدي ديگر جاي گيرد؟
اين موضوع، از شبهه هاي قديمي است كه در كتابهاي فلسفي و عقايد و مذاهب، آن را «تناسخ» گويند و دانشمندان و مورّخان معتقدند كه زادگاه اين عقيده، كشورهاي هند و چين بوده و سپس ميان اقوام و ملل ديگر رسوخ يافته است. امّا فرقه هاي مسلمان - جز طايفه «تناسخيه» كه اكنون اثري از آن باقي نمانده است - هيچ يك به تناسخ معتقد نيستند و اصولا اين عقيده از نظر عقل و برهان، اشكالاتي بسيار دارد و پذيرفتني نيست. اينك پاره اي از اين اشكالات مطرح مي گردد:
1. اين، قانوني مسلّم است كه چيزي كه تكامل يابد، ديگر به عقب باز نمي گردد و تكامل خود را از دست نمي دهد. از اين رو، فلاسفه گفته اند موجودي كه از قوّه به فعليّت (از نقص به كمال) درآيد، ديگر به حالت نخست(قوّه) باز نخواهد گشت.
روح در ابتداي آفرينش، بالقوّه است و رفته رفته به فعليّت مي رسد و همواره از صورتي به صورتي ديگر منتقل مي گردد. وقتي روح به مرحله فعليّت رسد، ديگر محال است به قوّه باز گردد; زيرا هر موجودي طبعاً متقضي حركت به سوي كمال است و ممكن نيست به سوي مخالف(مراحل پيش) گرايش يابد; زيرا طبع چيزي ممكن نيست مقتضي دو امر متضاد(حركت به پيش و پس) باشد.
2. آنچه انسان از كودكي تا پايان زندگي مي آموزد، همه مربوط به روح است نه بدن و جسم. از اين رو، با اين كه هر چند سال تمام اجزاي بدن عوض مي شود، خاطرات و معلومات او همه محفوظ است و از بين نمي رود.
اينك كه خاطرات و معلومات مربوط به روح است، اگر عقيده تناسخ و بازگشت به

ـ852ـ
زندگي اي ديگر درست باشد، بايد كودكاني فيلسوف و حيواناتي صنعتگر داشته باشيم; زيرا ارواح فيلسوفان و مهندسان و صنعتگران به صورتهاي مختلف درآمده اند و معلومات و خاطرات خود را همراه دارند و ارتباط روحشان با بدنهاي نوين نبايد موجب فراموشي و زوال آنها گردد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ853ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.