-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

روح انسان بعد از مفارقت از بدن در كجا زندگي مي كند، در قبر يا در آسمان؟

روح انسان بعد از مرگ در عالم برزخ زندگي ميكند. عالم برزخ جهاني است كه ميان دنيا و عالم آخرت (قيامت كبري) قرار دارد. درجه حيات بعد از مردن، از پيش از مردم كامل تر و بالاتر است. همان طور كه انسان در حال خواب، از درجة درك حسي ضعيفي برخوردار است، حالتي نيمه زنده دارد، اگر چه شايد حس باطني در آن قوي تر باشد و هنگام بيداري آن حيات كامل تر ميشود، همچنين حالت حيات انسان در دنيا نسبت به حيات برزخي درجه اي ضعيف تر است و با انتقال انسان به عالم برزخ كامل تر مي گردد.[24]

قرآن كريم، فاصله ميان دنيا و آخرت را برزخ خوانده فرمود: تا آن گاه كه يكي از آنها را مرگ فرا ميرسد ميگويد: پروردگارا! مرا باز گردان، باشد كار شايسته اي در زمينه هايي كه نكرده ام، انجام دهم،(گفته ميشود: ) ابداً، اين صرفاً سخني است كه او گويندة آن است و پشت سر آنها (از زمان مرگ) تا روزي كه مبعوث شوند، برزخ و فاصله اي است.[25]

امام صادق(ع) فرمود: به خدا سوگند! از برزخ شما شيعيان هراسانم پرسيدند: برزخ چيست؟ فرمود: قبر از لحظة مرگ تا فرا رسيدن قيامت.[26]

در حديث ديگر فرمود: برزخ همان عالَم قبر است و ثواب و عذابي است كه ميان دنيا و آخرت وجود دارد.[27]

در اين دو حديث از برزخ به قبر تعبير شده، ليكن بعدش بيان شده است كه حيات قبر تا ظهور قيامت امتداد مي يابد، در صورتي كه مي دانيم ظاهر قبر تا قيامت هزاران بار زير و رو ميشود و بدن مي پوسد. از اين جا معلوم ميشود كه مراد از قبر، عالَم برزخ است، نه قبر خاكي، و آن چه حيات دارد و زنده است، چيز ديگري غير از بدن خاكي است. پس روح پس از مرگ در عالم برزخ است، نه در قبر خاكي و نه در آسمان دنيا. براي زندگي برزخي تصويرهاي مختلفي از سوي دانشمندان ارائه شده كه روشن ترين آنها اين است: روح انسان بعد از پايان زندگي دنيا در جسم لطيفي قرار مي گيرد كه از بسياري از عوارض جسم مادي بر كنار است، در حالي كه از نظر شكل شبيه همين بدن ماده است. و از اين نظر كه شبيه اين جسم مادي عنصري است، به آن بدن مثالي يا قالب مثالي گويند، كه نه كاملاً مجرد است و نه مادي محض، بلكه داراي يك نوع تجرد برزخي است.[28] همانند بدني كه انسان در خواب با آن به مسافرت مي رود و كارهايي ميكند كه در واقع در باطن همين عالم است، نه در ظاهر آن و يا در آسمان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.