-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33185 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

زنده شدن مردگان در قيامت چگونه است و انسانها در چه سنّي محشور مي شوند؟
گاهي در قرآن مي خوانيم كه انسان تنها مبعوث مي شود; مانند آيه «وَ كُلَّهُم آتيهِ يوم القِيمةِ فَررْاً;(1) و همگي روز رستاخيز تنها نزد او حاضر مي شوند».
و گاهي مي خوانيم انسان همراه با رهبر دنيايي اش مبعوث مي شود: «يوم نَدعو كُلَّ أناس باِمامهم;(2) روزي كه هر گروهي را با پيشوايشان مي خوانيم».
و گاهي مي خوانيم كه مردم دسته دسته و فوج فوج وارد مي شوند: «فَتأئونَ اَفواجاً; و شما فوج فوج]به محشر[ مي آييد».
دليل اين تفاوت آن است كه انسان در فريادرسي تنهاست و مال و دوست و خويشاوند، بدو سودي نمي رساند و در سرنوشت با رهبري كه برگزيده است، همراه است و نيز ميان گروهي كه همسان و همفكر اويند در مي آيد.
يكي از ياران پيامبر((صلي الله عليه وآله وسلم)) درباره آيه «فَتأتون اَفوْاجاً» پرسيد. رسول خدا((صلي الله عليه وآله))گريست و فرمود: پرسشي بس مهم كردي!» سپس فرمود: «كه در قيامت مردم ده گونه محشور مي شوند.» آن گاه رسول الله((صلي الله عليه وآله))، ده گروه زير و گونه حشرشان را نام برد:
1. شايعه سازان به صورت ميمون;
2. حرام خواران به صورت خوك;
3. ربا خواران با قامتي واژگون;
4. قاضي ناحق با چشماني كور;

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره مريم، آيه 95.
2 - سوره اسراء، آيه 71.

ـ956ـ
5. خودخواهان مغرور با گوشهايي كرّ و زبانهايي لال;
6. عالم بي عمل در حال جويدن زبان خويش;
7. همسايه آزار با دست و پاي بريده;
8. خبرچين آويخته به شاخه هايي از آتش;
9. عياشان با بويي بدتر از مردار;
10. مستكبران در پوششي از آتش(1).
در سوره قمر مي خوانيم: «كَاَنّهم جَرادٌ مَنْتَشرٌ(2); مانند ملخان در هم پراكنده مي شوند.»
و خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد: «و تَري النّاسَ سُكاري(3); و مردمان را ]از وحشت[ چون مستان مي بيني.»
البته اين وحشت براي گناهكاران و كافران است. مؤمنان با نوري درخشان در قيامت حضور پيدا مي يابند و هيچ دلهره و وحشتي هم ندارند:
«يوم تري المؤمنين و المؤمنات يسعي نُورُهم بين اَيْديهم وَ بِاَيمانِهِمِ بُشْرلكُم اليوم جَنّتٌ تَجْري من تَحْتِها الاَنهار خالدين فيها ذلِكَ هُوَالفَوز العَظيمُ;(4) روزي كه مردان و زنان با ايمان را مي نگري كه نورشان پيش رو و در سوي راستشان شتابان حركت مي كند]و به آنها مي گويند:[ بشارت باد بر شما امروز باغهايي در بهشت كه نهرها زير]درختان[ آن جاري است. جاودانه در آن خواهيد ماند و اين همان رستگاري بزرگ است.»
امّا درباره سنّ اهل قيامت، از روايات معصومان((عليهم السلام)) برمي آيد كه اهل بهشت همه
ـــــــــــــــــــــ
1 - تفسيرمجمع البيان و نورالثقلين و صافي، ذيل آيه 18 سوره نبأ.
2 - سوره قمر، آيه 8.
3 - سوره حج، آيه 3.
4 - سوره حديد، آيه 12.

ـ957ـ
جوان و زيبايند و در آنجا پيري و فرسودگي راه ندارد.
از اين رو، حضرت رسول اكرم((صلي الله عليه وآله وسلم)) فرمودند: «اهل الجنّة جُردٌ مُردٌ كحلٌ لاَيَفْني شبابهم ولا تُبلي ثيابهم;(1) بهشتيان، ازدواج ناكرده و بي ريش و سياه چشم اند كه نه جوانيشان از ميان مي رود و نه لباسهايشان مي فرسايد».
در روايتي ديگر آن حضرت مي فرمودند: «يدخل اهل الجنّة جُرداً مَرداً مكحلين ابناء ثلاثين او ثلاث وثلاثين(2); اهل بهشت به بهشت در مي آبند در حالي كه ازدواج ناكرده اند و صورتي بي موي و سياه چشم اند و سي يا سي و سه سال سن دارند».

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - كنزالعمال، خ 39301.
2 - كنزالعمال، خ 39329.

ـ958ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.