-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا جاوداني سراي ديگر با مادّي بودن آن ساز گار است؟
همگي ميدانيم كه تغيير و دگرگوني، و فساد و پايان پذيري از خصوصيات ماده و لوازم آن به شمار ميرود و جهان ماده لحظهاي ثابت و يكنواخت و آرام ويكسان نيست، و براثر همين بي ثباتي كه نتيجه فعل و انفعال اجزاء جهان در يكديگر است، موجودي فاسد و تباه ميشود و به موجود ديگري تبديل ميگردد.
از طرف ديگر، موجود مادي خواه ماده اين جهان و خواه ماده جهان ديگر از نظر نيرو و انرژي محدود و پايانپذير است و روي محدوديتي كه لازمة موجود مادي است، دانشمندان ميگويند به حكم قانون دوم ترموديناميك روزي فرا ميرسد كه مجموع انرژيهاي جهان ماده، مصرف شده و جهان به صورت تفالهاي در ميآيد و سرانجام، نظام جهان مادي گسسته ميگردد بنابراين، بقاء وجاوداني مفهومي نخواهد داشت و همانگونه كه اين قانون در نظام كنوني جهان جاري است جهان ديگري نيز كه از عناصر مادي تشكيل مييابد، حكمفرما خواهد بود.
پاسخ:
كاوشهاي دانشمندان دربارة آثار و لوازم ماده تغييرپذيري و فناء مربوط به محيط مطالعه آنان يعني ماده اين جهان است كه با آن سروكار دارند هرگز نميتوان با اين مطالعات ناقص دربارة اوضاع و خصوصيات ماده در جهان ديگر قضاوت و داوري كرد.
داوريهاي دانشمندان دربارة ماده نميتواند كلي و عمومي باشد، زيرا هرگز معلوم نيست كه ماده جهان ديگر، از هر نظر بسان ماده اين جهان باشد، از اين جهت، هرنوع داوري دربارة آن جهان، جز از طريق وحي، نميتواند قابل اعتماد باشد.
آنچه از نظر وحي دربارة آخرت رسيده اين است كه در آن جهان هرچند تغيير و تبديل هست اما آن چنان نيست كه به تباهي و فسادگرايد بلكه در پرتو عواملي كه براي ما مجهول است و بهتر اين است كه بگوئيم كه در پرتو مشيت الهي، هر عضوي كه از بشر دگرگون گردد، بلافاصله نظير آن رشد و نمود ميكند بيآنكه ميان عضو نخست و عضو جانشين فاصلهاي رخ دهد:
«كُلَّما نَضِجَتْ جُلُو دُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها» نساء/56.
[هر وقت پوست اهل دوزخ بسوزد، پوست ديگري جايگزين آن ميكينم.]
از توصيفي كه قرآن دربارة بهشت و بهشتيان و نعمتهاي آن و يا از دوزخ و دوزخيان و غذاي آنان ميكند، به روشني استفاده ميشود كه در سراي ديگر، فعل و انفعال وجود دارد، ولي نه به آن معني كه موجب تباه و فساد موجود گردد، بلكه براساس عللي كه درماده آن جهان وجود دارد يا براساس مشيت الهي موجود از فساد و تباهي به دور خواهد ماند.
از اين بيان روشن ميگردد كه مادي بودن سراي ديگر، ماية فنا و نابودي آن نيست، بلكه در عين مادي بودن، ميتواند در پرتو فيض ممتد و جاودان خدائي ابدي و جاويد باشد.

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.