-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33231 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

3 ـ اگرشب قدريك شب واحداست پس چرادركشورهاي مختلف فرق مي كند
ج2ـهرمقدارازنمازها كه يقين داريدفوت ده بايدقضانماييد(يعني هرمقداريقين داريدفوت شده بايدهمان مقدارراقضانماز بخوانيدآنچه كه شك داريدلازم نيست.) اجوبه الاستفتاآت مسأله524تا528 ص 105تا106
ج3ـازنظرمدارك ودلائل ديني مسلم كه(شب قدر)اختصاص به زمان پيامبراكرم(ص)ومحيط حجازنداشته ودرهمه زمانهاوبراي همه نقاط مختلف(شب قدر)باهمه عظمت واهميتش وجودداردواين مطلب جاي بحث وگفتگوندارد.
ايرادمذكورازاين تصورپيش آمده كه منظورازيكي بودن شب قدردرتمام سال اين است كه براي تمام نقاط مختلف روي زمين درهرسال،شب واحدومشتركي شب قدرمعين شده،بطوري كه اين شب درساعت معيني درسراسركره زمين آغازودرساعت معيني هم پايان مي پذيرد.
درحالي كه اين تصوراشتباه است،چون مي دانيم كه زمين كروي است وهميشه يك نيمكره آن درتاريكي ونيمكره ديگرآن درروشنايي قرارداردوبه اين ترتيب اصلاامكان نداردكه درساعتهاي معين ومشتركي درسراسرزمين شب باشد،منظورازاين كه(شب قدر)درسراسرسال يك شب است،اين است كه براي اهالي هرنقطه اي برحسب سال قمري خودشان تنهايك شب قدروجوددارد.
توضيح اينكه:اهالي هرنقطه(اهالي كشور)سال قمري خودرابرحسب افق خاص آن نقطه ازاول ماه محرم آغازمي كنندوپس ازگذشتن ازچندماه قمري،ماه رمضان همان نقطه هم بر حسب افق خاص آنجاآغازمي شودودراين ماه شب نوزدهم يابيست ويك يابيست وسوم براي اهالي آن نقطه (اهالي هركشور)(شب قدر)است.
اين مطلب كه اهالي هرنقطه (كشور)ايام واوقات مقدس خودرابايدباافق خاص آن نقطه تعيين كننداختصاص به شب قدر
نداشته،درسايرزوزهاواوقات مقدس اسلامي هم همين حساب وجوددارد،مثلاروزعيدفطروقربان دراسلام روز هاي مقدسي است وبراي آنهاعبادتهاودستورهاي خاصي واردشده وهركدام ازاين اعيادهم درتمام سالبيش از يك روزنيست اين روزواحدرادركشورهاي مختلف اسلامي باتفاوت افقي كه دارند،بامراجعه به افق خاص هركشورتعيين مي گرددوبه اين جهت دربسياري اوقات (مثلاعيدقربان دركشورسعودي)يك روز زودترازايران وبعضي ازكشورهاي ديگرآغازمي شود.بايدتوجه داشت كه اين حساب درباره(شب قدر)بامطالبي ماننداين كه فرشتگان دراين شب نازل مي شوندمنافاتي ندارد،زيراتمام اين جريا نها كه حكايت ازتوسعه رحمت خاص الهي دراين شب مي كند،براي اهالي هرنقطه اي درشب قدرخاص آن نقطه صورت مي گيرد.
كتاب پاسخ به پرسشهاي مذهبي ص500/502آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.