-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

ليله القدر چه شبي از سال است ؟
اما ليل القدر چه شبي از سال است ؟ ( ( شكي نيست كه چنين شبي تنها برخي از شب هاي سال است ، اما كدام شب ؟ در اين كه ليل القدر در ماه رمضان است ترديدي نيست ؛ چون جمع ميان آيات قرآن همين را اقتضا مي كند .از يكسو مي گويد : ( ( قرآن در ماه رمضان نازل شده است ) ) ، ( بقره ، آيه 185 ) و از سوي ديگر مي فرمايد : ( ( درشب قدر نازل گرديده است ) ) . ولي در اين كه كدام شب از شب هاي ماه رمضان است ، گفت و گو بسيار است . در اين زمينه تفسيرهاي گوناگوني شده است ، از جمله : شب اول ، شب هفدهم ، شب نوزدهم ، شب بيست و يكم ،شب بيست و سوم ، شب بيست و هفتم و شب بيست و نهم . ولي مشهور ومعروف در روايات اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست و يكم يا بيست و سوم است . ازاين رو در روايتي مي خوانيم كه : ( ( در دهه آخر ماه مبارك ، پيغمبر اكرم ( ص ) تمام شب ها را احيا مي داشت و مشغول عبادت مي بود ) ) . و در روايتي از امام صادق ( ع ) آمده است كه : ( ( شب قدر شب بيست و يكم يا بيست و سوم است ) ) . حتي هنگامي كه راوي اصرار كرد كدام يك ازاين دو شب است و گفت : اگر من نتوانم هر دو شب را عبادت كنم ، كدام يك را انتخاب نمايم ؟ امام ( ع ) تعيين نفرمود وافزود : ( ( ما ايسر ليلتين فيما تطلب ؛چه آسان است دو شب براي آنچه مي خواهي ) ) . ولي در روايات متعددي كه از طريق اهل بيت ( ع ) رسيده ، بيشتر روي شب بيست و سوم تكيه شده است ؛ در حالي كه روايات اهل سنت ، بيشتر روي شب بيست و هفتم دورمي زند .در روايتي از امام صادق ( ع ) نقل شده است كه فرمود : ( ( التقدير في ليلالقدر تسع عشر و الابرام في ليل احدي و عشرين والاحضا في ليل ثلاث وعشرين ؛ تقدير مقدرات در شب نوزدهم و تحكيم آن در شب بيست و يكم وامضا در شب بيست و سوم است ) ) كه بدين ترتيب بين روايات جمع مي شود ) ) ، ( تفسير نمونه ، با كمي تصرف در عبارت و نيز ر.ك : ترجمه تفسيرالميزان ، ذيل سوره ( ( قدر ) ) ، ج 27، ص 188 ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.