-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33330 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه خدا را بايد شناخت ؟
چقدر خداوند را در زندگي خود بايد مؤ ثر دانست ؟
خداوند متعال در سرشت و طينت همة انسانها فطرت خدا جوئي و خدا شناسي را قرار داد ه و همه انسانها
استعداد خدا شناسي و خدا جويي را در نهاد خود دارند ، شناخت خدا مستلزم آن است كه اين فطرت و استعداد
خدا جويي شكوفا و در طريق خودش قرار گيرد .
قرآن كريم راههاي زيادي را براي شناخت خدا متناسب با افراد از حيث درك و معلومات توصيه مي نمايد . تفكر
در آسمانها و زمين و موجودات و اينكه ا ينها آيا به خودي خود بوجود آمده اند يا نياز مند يك سازنده هستند را
به عنوان يكي از راههاي خدا شناسي معرفي مي نمايد .
از جمله راههاي خدا شناسي كه مورد تأكيد قرآن كريم است شناخت خويشتن و انسان شناسي مي باشد و اين در
روايات « عديده آمده است كه من عرف نفسه فقد عرف ربّه » هر كس خودش را بشناسد خداي خودش را شناخته
است .
شگفتيها و شاهكارهها يي كه خداوند متعال در وجود موجودات و از جمله آنها انسان بكار برده است . دانشمندان
علوم تجربي و علوم انساني را مات و مبهوت نموده و هر روز كه مي گذرد دانشمندان غربي از انسان به عنوان
موجود نا شناخته نام مي برند و در اين باره كتاب مي نويسند .
و اما در خصوص سؤال دوم شما زائر گرامي مي گوييم :
حضور خدا را آن مقدار بايد در زندگي مؤثر دانست كه نه منجر به جبر شود و نه منجر به تفو يض و به فرمودة
امام صادق ( ع ) : « لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين الا مرين » خداوند متعال : همه انسانها را داراي اراده و اختيار
خلق نموده ، تا بتوانند با انجام اعمال و افعال اختياري كه از جانب انبيا ء و امامان تو صيه مي شود به كمال واقعي
برسند خداوند كسي را بر انجام افعال مجبور نمي كند چرا كه عذاب و يا پاداش در مقابل افعال اجباري كاري عبث
و لغو است و اين كار از ساحت الهي بدور است .
هر كاري را كه انسان انجام مي دهد با اراده خودش و ارادة الهي مي باشد چرا كه اگر خداوند يك لحظه فيض
خودش را از او قطع كند به او قدرت و نيرو ندهد انسان نمي تواند كاري انجام دهد . خداوند اراده كرده است كه


همه انسانها داراي اراده و اختيار باشند و اگر انسان گناه يا ثوابي انجام ميدهد اگر چه با قدرت است كه خدا به
انسان داده ولي به اراده و اختيار خود شخص است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.