-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33331 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا به قول حضرت علي (ع) بهترين راه شناخت خداوند شناخت خود انسان است ؟
لطفاً در رابطه با خود شناسي وخداشناسي توضيحات لازم را مرحمت فرماييد؟
مي خواهم در يك كلام انسان واقعي شوم چه توصيه هايي عنايت مي فرماييد؟
وقتي كه انسان خود را بشناسد به خداشناسي مي رسد « من عرف نفسه فقد عرف ربه» معني اين جمله اين است كه انسان تا به خودش آگاهي وشناخت نداشته باشد به خداي خويش كه خالق اوست نمي رسد ، حضرت مولا علي (ع) مي فرمايند : اي انسان تو خودت دنيايي هستي كه كوچك شده اي يعني شناخت دنيا وعالم نيز متوقف بر خودشناسي است . البته خودشناسي كه به خدا شناسي مي رسد به دو صورت است :
1- اينكه انسان خود را از ابعاد مادي وظاهري بررسي كند وقتي مي بيند كه بدنش از چه سلولهاي ظريف وحساسي ساخته شده ويا چگونه بدنش دقيق ومنظم كار مي كند ويا اينكه چگونه انسان خلق شده وغيره ، پي به عظمت خالق وصفات بي همتايخداوند مي رسد كه خدا را از نظر صفات كمالي وجلالي شناخته است واما نوع دوم شناخت اين است كه انسان خود را بشناسد كه براي چه وبه چه عنواني خلق شده است وقتي انسان به اين نتيجه برسد كه خلق نشده كه عبث باشد وفقط مشغول به دنيا باشد بلكه هدف خلقت امري بالاتر از اين بوده است ، ديد خودش را نسبت به خداوند متعال عوض مي كند و مي فهمد كه خدا چيست وكيست واز او چه انتظاراتي دارد واو بايد در مقابل خداوند چگونه عمل كند ،يعني خداشناسي حقيقي .
2- نسبت به سؤال دوم وسوم هر دو را مجموعاً جواب مي دهم با اين عنوان كه اگر واقعاً قصد داشته باشيم كه آدم شويم وخوب باشيم بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي ما مي توانيم دنبال خوب شدن و خوب بودن برويم هكه از اين وضعيت فعلي كه داريم خسته شده باشيم وناراضي باشيم . يعني اضطرار داشته باشيم براي خوب شدن ، به پوچي و واهي بودن دنيا ولذات آن رسيده باشيم يعني تا وقتي كه ما سرگرم همين لذات مادي دنيايي هستيم هيچگاه نمي توانيم طمع وشيريني آخرت و ترك گناه وعبادت را بفهميم وقتي كه مثلاً شما بهترين غذاي مورد علاقه ات مرغ باشد وهيچگاه كباب نخورده باشي معني ومفهوم ولذت آن را نمي فهمي چون پيوسته با لذات غذاي ديگر سرگرم بوده اي گرچه كه آن كباب گران تر وبهتر و لذيزتر است ولي چون تابحال به طرفش نرفته اي و نخورده اي نمي تواني لذت آن را بفهمي . نسبت به آخرت ،انس با خدا ، بازگشت از گناه ، مبارزه با نفس و000 ماچون سرگرم لذتهاي دنيايي هستيم وهيچگاه نخواسته ايم كه به طرف آنها برويم هرچه هم كه از خوبي آنها براي ما بگويند باز ما قادر به درك آنها نيستيم چون عادت كرده ايم كه از لذتهاي دنيا استفاده كنيم . نكته ديگر چنانچه عرض كردم بايد به اضطرار رسيده باشيم يعني مي توان اينگونه گفت كه راه درمان ، راه خود شناسي وبه طبع آن خداشناسي دراين است كه :
1- انسان بخواهد
2- اضطرار به خوب شدن ونجات پيدا كردن داشته باشد
3- از وضعيت فعلي خود خسته شده باشد وراضي نباشد
4- كمك و توسل از خداوند واهل بيت (ع)
5- تصميم جدي در اجراي قوانين الهي وترك محرمات
6- قدم به قدم شروع كردن ، از يك گناه شروع كند به ترك كردن وبعد ادامه دهد
7- مأيوس نشدن ودلگرم بودن به رحمت الهي
8- پشت سر داشتن ، استقامت در برابر سختيها
انشاءالله كه موفق باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.