-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33467 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مطلبي (اقتباس از كتابي) نوشته شده بود كه عالم ارواح از نظر ظاهري شبيه همين دنيا است، با اين تفاوت كه لطيفتر است و زندگي در آن دنيا هم شبيه اين دنيا است (نوشته فردي شيعه) آيا اين گفته صحت دارد؟ در اينباره بيشتر توضيح دهيد.

روح انسان، پس از جدا شدن از اين جسد خاكي، در جسمهاي لطيفي قرار ميگيرد كه بسياري از خصوصيّات جسم خاكي را ندارد، امّا از هر نظر، شبيه بدن است. به اين جسم لطيف، قالب مثالي و يا بدن مثالي ميگويند; يعني بدني شبيه همين بدن، امّا نه به كلّي مجرد و نه مادّي محض است.(اقتباس از تفسير نمونه، ج 14، ص 322، دارالكتب الإسلامية.)

پس از جدايي روح از بدن، جسم، از بين ميرود، و چيزي را درك نميكند، امّا روح، در عالم برزخ، زنده و باقي ميماند تا قيامت شود، و دوباره، روح، در همان جسم حلول كند و از قبر بيرون آيد. ارواح، در عالم برزخ، بهشت و جهنّم را درك ميكنند، همانطور كه بعضي، در همين دنيا، درك ميكنند. پس از مرگ، روح بعضي از انسانها در بهشتِ برزخي، متنعّم، و روح دستة ديگر، در جهنَّمِ برزخي، معذَّب، و گروهي نيز در حال خواب گونهاي به سر ميبرند.

در روايت آمده است كه انسانها، در عالَم برزخ، پنج گروهاند:

الف) بعضي، به بهشت برزخي وارد ميشوند. اينها، در درجة اعلاي از ايمان و كمال هستند.

ب) بعضي، دري از بهشت برزخي، به سوي قبر آنان باز ميشود. آنان، مؤمناني هستند كه در درجة پايينتر قرار دارند.

ج) بعضي، در جهنّم برزخي، وارد و عذاب ميشوند تا گناهانشان بخشوده شود. آنان، مؤمنانِ گنهكار هستند.

د) بعضي، در جهنّمِ برزخي، وارد و تا قيامت عذاب ميشوند. آنان، كافران هستند.

'û) بعضي، نه وارد بهشت برزخي ميشوند و نه جهنّمِ برزخي، بلكه روحشان، تا برپا شدن قيامت، رها باقي ميماند. آنان، گروهي هستند كه نه اهل ثواباند، تا مستحق نعمت باشند، و نه اهل گناه، تا مستحق عذاب گردند.(فروع كافي، ج 3، ص 238، باب المسألة في القبر و مَنْ يُسْأل، نشر دارالأُصول / پيام قرآن، آيةالله مكارم شيرازي، ج 5، ص 443 ـ 478، نشر مدرسة اميرالمؤمنين.)

در روايات وارد شده است كه دعا و اَعمال خير بازماندگان ـ به ويژه، فرزندان صالح ـ و هدايايي كه آنان براي ميّت ميفرستند، مانند صدقات و نماز و استغفار و هر كار نيكي كه ثوابش را به ميّت هديه كنند، باعث آسايش و رفع عذاب ميّت يا كاهش آن ميشود. امام صادقميفرمايد: همانگونه كه زندهگان، با هدايا شاد ميشوند، اهل قبر و برزخيان نيز با ترحّم و استغفاري كه نسبت به آنان ميشود، شاد ميگردند.(محجةالبيضأ، ج 8، ص 292.)

امام صادقفرمود: يتجافي عنه العذاب مادام الندي في التراب تا وقتي كه رطوبت آب، روي خاك قبر هست، عذاب قبر از ميت دور ميگردد.(اصول كافي، ج 3، ص 200.)

از اين روايت و مانند آن، ميفهميم كه با اَعمال صالح ميتوان براي اموات، توشه و ثواب فرستاد.

در روايات ديگري آمده است كه فرزند صالح، هر وقت، در دنيا، عمل خوبي انجام ميدهند، ثواب آن را، به حساب پدر و مادر ـ او ـ كه از دنيا رفتهاند ـ مينويسند.

آنچه مهمتر از همة اينها است، تلاش براي ادا كردن حقوقي است كه بر گردن ميّت باقي مانده است، چه اين حقوق، حقُّالناس باشد، مانند بدهكاري و...، و يا حقُّالله باشد، مانند نماز قضا و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.