-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در يك جلسه اي كه شركت داشتم، درباره زمان ذر صحبت شد، زماني كه هنوز انسان به دنيا نيامده است، دربارة آن زمان توضيح دهيد؟يكي از موضوعات اسلامي كه از آيه 173 اعراف سرچشمه گرفته، عالم ذر است. در اين آيه مي خوانيم : بخاطر بياور زماني را كه پروردگارت از صلب و پشت فرزندان آدم( ذرية آنها را برگرفت و آنها را بر خويش به گواهي طلبيد (و فرمود) آيا من پروردگار شما نيستم؟ همة آنها در پاسخ گفتند : آري گواهي مي دهيم. و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا اين آيه بيانگر همان عالم زر است كه گاهي به آن عالم الست تعبير مي شود.

عالم ذر، عالم فطرت و استعدادها است، كه خداوند با زبان حال و به تعبير علمي با زبان تكويني از فطرت انسانها پرسيد : آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه در پاسخ گفتند : آري. آيه مي خواهد بگويد انسان قبل از آنكه به اين دنيا به شكل انسان به وجود بيايد در خميره اش (در فطرتش) اقرار به وجود خداوند هست، و از نظر قرآن اين اقرار به حق در همة موجودات و پديده هاي هستي است و اختصاص به انسان ندارد.

با اين وصف همة انسانها از نظر فطرت سالم و به يكتايي خدا اقرار دارند، و همين راز نهاني و تكويني، جهت حجت قوي الهي براي كافران در قيامت است كه مگر شما از نظر فطري آمادة پذيرش ربوبيت من نبوديد، پس چرا كافر شديد؟ در بعضي از روايات نيز عالم زر به همين پيمان فطري معني شده است : عبدا...بن سنان مي گويد از امام صادق( پرسيدم فطرت الهي (در آيه 30 روم) چيست؟ فرمودند : فطرت همان اسلام است كه خداوند آن را در نهاد انسان سرشت؛ در آن هنگام كه از آنها پيمان توحيد گرفت و فرمود : آيا من پروردگار شما نيستم؟ مؤمن و كافر به زبان حال و استعداد، جواب مثبت دادند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.