-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33501 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عدالت الهي به چه دلايلي اثبات مي شود؟

عدل الهي دو قسم است:

1- عدل تشريعي، يعني خداوند در تكاليف و دستورهاي خود قدرت و توانايي و اندازه امكانات بندگان را در نظر مي گيرد و روي همان اساس، وظايفي براي آنان تعيين مي شود و در مقام پاداش نيز به عدالت عمل مي شود.

آيه مي فرمايد: براي هيچ كس بيش از توانايي هايش وظيفه تعيين نمي كنيم و نزد ما كتابي است كه حق را بيان مي كند و به آنها ظلم نمي شود.(1) اين آيه بيانگر عدل تشريعي است.

2- عدل تكويني: در جهان آفرينش تعادل حكومت مي كند و سراپاي جهان موزون و متعادل بوده و در تركيب اجزاي آن تناسب و تعادل كاملاً رعايت شده(2) و به كسي ظلم نشده است، يعني به مقدار استحقاق و قابليت، به موجودات فيض شده است.

هماهنگي و نظم دقيق جهان، گواه وجود نظم و برقراري عدل در جهان تكوين است. براي اثبات عدل الهي در تشريع و تكوين، ابتدا بعضي از صفات مانند حكيم بودن خداوند و غني و بي نياز بودن او و عدم نقص و كمبود اثبات شده وسپس عدل الهي ثابت مي شود. در اين مقام دو دليل عقلي ذكر شده است:

1- ظلم قبيح است و خداوند حكيم هرگز كار قبيح و ناشايست انجام نمي دهد. ظالم در خور ملامت و سرزنش است و مسلّم است يك وجود كامل هرگز كاري نمي كند كه در خور ملامت باشد.

2- سرچشمههاي ظلم در چند امر خلاصه مي شود:

نياز، جهل، هواپرستي، ضعف، انتقام جويي، حسد و بخل كه همه از نوعي نقصان و كمبود حكايت مي كند. با اين حال چگونه ممكن است ظلم و ستم از وجودي كه كمال مطلق است سر بزند، در حالي كه نه نياز دارد و نه جهل و نه خودخواهي؟!(3)

در يكي از دعاها به اين نكته اشاره شده است: خداي من! مي دانم كه در مجازات تو شتاب زدگي نيست و در داوريت ظلمي نيست. كسي شتاب مي كند كه مي ترسد فرصت از دست برود. كسي ستم مي كند كه ضعيف است. تو اي خداي من! از اينها برتر و بالاتري.(4)

در مباحث عدل الهي با صرف نظر از دو دليل اثبات الهي، اشكالات عدل الهي مورد بررسي قرار گرفته و به آنها پاسخ داده مي شود.

پي نوشتها:

1. مؤمنون (23) آيه 62.

2. استاد جعفر سبحاني، الهيات و معارف اسلامي، ص 157 و 156.

3. مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 4، ص 427 و 426.

4. شيخ طوسي، مصباح المتهجد، ص 173.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.