-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر مي گويم كه پيامبر اسلام (ص) از گناه اشتباه معصوم بوده اند پس چرا شبها صد مرتبه استغفار مي كرده اند ؟ لطفاً در خصوص معصوم بودن پيامبران وطلب آمرزششان از خداوند توضيحات مرحمت فرماييد.
اولاً بايد توجه داشت كه استغفار فقط براي گناه نيست بلكه خودش ذكري است از اذكار ديني و معنايش هم طلب غفران الهي است ، طلب غفران ورحمت الهي براي همه وهميشه مطلوب است چه گناهي از فرد سرزده باشد ويانه ، حتي استغفار براي شكرانه سفارش شده ولذا درسوره نصر مي بينيم كه مي فرمايد : اذا جاء نصرالله والفتح و000هرگاه پيروزي ونصرت الهي نصيب شما شد به شكرانه اين عمل اي پيامبر چند كار انجام بده :
1- فسبح بحمد ربك تسبيح خداوند را بجا آور
2- واستغفره استغفار كن دربارگاه الهي
پس مي بينيم كه اينجا حرفي از گناه نيست بلكه سخن از فتح ونصرت وپيروزي است وبراي شكرانه پيروزي مي فرمايد: استغفار كن . پس استغفار مثل الحمدالله ولااله الاالله وديگر اذكار ، خود ذكري است براي طلب غفران ورحمت الهي.
ثانياً پيامبر وائمه عليهم السلام گرچه هيچ گناه ومعصيتي درتمام عمر نداشته اند ولي هميشه خود را مقابل خداوند بنده كوچك وعمل خود را ناچيز حساب مي كرده اند ومي فرموده اند : ماعبدناك حق عبادتك واين بخاطر عظمت حضرت حق است كه هر چه عمل واطاعت مي كرده اند ولي باز مي فرموده اند كه دربرابر تو اينها هيچ است وما كوتاهي كرديم واستغفار از اين كوتاهي مي كنيم واين مانند آن است كه شما بزرگي را درمنزل دعوت مي كنيد وتمام اسباب پذيرائي از اورا درحد توان خود بجا مي آوريد ولي از آخر مي گوئيد آقا ببخشيد ، عفو بفرماييد ، خوب شما كه كم نگذاشته ايد تا معذرت خواهي كنيد ولي ازبس آن شخص درمقابل شما عزيز ومحترم است كه تمام زحمت خود را دربرابر او ناچيز مي دانيد ولذا زبان به معذرت وعفو مي گشائيد .
پيامبر ومعصومين عليهم السلام هم با همه عظمت ومقامشان ولي خود را درمقابل خدا هيچ مي دانستند وعمل خود را ناچيز لذا زبان به عجز و وناله واستغفار مي گشودند ودر حقيقت جلوه هاي عظمت حضرت حق آنعها راباين امور مي كشاند وچه زيبا گفته حافظ شيرين سخن :
بلبلي برگ گلي خوشــرنگ درمنقار داشـت واندر آن برگ ونوا خوش ناله هاي زارداشت
گفتمش درعين وصل اين ناله وفرياد چيست گفت ماراجلـــوه معشــــوق دراين كارداشت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.