-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيـا پـديـده هـاي جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تاثير آنها بر يكديگر پديد مي آيندو هيچ پديده اي احتياج به فاعل الهي و هستي بخش ندارد ؟
بـنـابراينكه پديده هاي جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تاثير آنها بر يكديگر به وجود مي آيند و هيچ پـديده اي احتياج به فاعل الهي ندارد نبايد هيچگاه موجود جديدي در جهان بوجود آيد در صورتي كـه همواره شاهد پيدايش موجودات نويني بخصوص در عالم حيوانات و انسان هستيم كه اهم آنها حيات و شعور و عواطف و احساسات و فكر وابتكار و اراده است . مـاتـرياليستها مي گويند : اين پديده ها هم چيزي جز خواص ماده نيستند در جواب مي گوييم : اولا ويژگي تفكيك ناپذير ماده و ماديات , امتداد و قسمت پذيري است واين ويژگي در پديده هاي يـاد شده , يافت نمي شود ; ثانيا اين پديده ها را كه به نام خواص ماده مي ناميد , بدون شك در ماده بي جان موجود نبوده است , يعني زماني ماده فاقد اين خواص بوده و بعد واجد آنها شده است , پس پديد آمدن اين موجودات كه به نام خواص ماده ناميده مي شود , نياز به پديدآورنده اي دارد كه آنها را در ماده بوجود آورد , كه همان علت ايجادي و هستي بخش و خداوند متعال است . ثـالثا بناء بر قول فوق بايد همه پديده هاي جهان جبري باشد زيرا در تاثير وتاثرات ماده , جايي براي اخـتـيـار و انتخاب وجود ندارد و انكار اختيار علاوه براينكه خلاف وجدان و بداهت است مستلزم انـكـار هـرگـونـه مـسئوليت و هرگونه ارزش اخلاقي و معنوي است و ناگفته پيداست كه انكار مسئوليت و ارزشها چه پيامدهايي رابراي زندگي انساني خواهد داشت . پس با توجه به اينكه ماده نمي تواند واجب الوجود باشد , بايد علتي را براي وجودآن در نظر گرفت و چنين علتي از قبيل علل طبيعي و اعدادي نخواهد بود , زيرااينگونه ارتباطات و همبستگيها تنها در مـيان ماديات با يكديگر تصور مي شود , اماكل ماده نمي تواند چنين رابطه اي را با علت خودش داشته باشد پس علتي كه ماده رابوجود آورده است علتي ايجادي و ماوراء مادي مي باشد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.