-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به آيه 30 سوره بقره فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي به نام آدم در زمين فساد مي كند؟
اگر به صدر وذيل آيه 30 توجه دقيق تر داشته باشيد، پاسخ پرسش هاي خود راخواهيد يافت . اين كه ملايكه چگونه مي دانستند كه آدمي در زمين خون مي ريزد و فساد مي كند، از كلام خداوند متعال چنين استفاده اي كردند .خداوند در اول اين آيه به ملايكه فرمود : ( ( من در زمين خليفه خواهم گماشت ) ) ،ملايكه از دو واژه ( ( زمين ) ) و ( ( خليفه و جانشين ) ) به ابهام افتاده و برايشان اين اشكال پديد آمد كه ( ( پروردگارا آيا كساني راخواهي گماشت كه در زمين فساد مي كنند و خون ها مي ريزند و حال آن كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مي كنيم ) ) . ملايكه از آن جا برايشان اين شبهه پديد آمد كه خداوند مي خواهد جانشين بر روي زمين بگمارد؛ زميني كه به دليل قرار داشتنش در عالم مادي و جسماني ،آثار و احكام خاص خود را دارد .عالمي كه دار تزاحمات و مركب ازقواي غضبيه و شهويه است ، محدوديت دارد، موجوداتش درمعرض انحلال و بطلان اند، بقا در آن تنها در سايه اجتماع و همكاري ميسر است ، آميخته با شر و فساد است و به دليل وجودتزاحم در آن خالي از خون ريزي نيست و . ...حال چگونه مي شود بر روي چنين عالمي ، با اين احكام و آثار خود، جانشيني قرار داد كه بايد نمودي ازخداوند باشد .خداوندي كه متصف به اوصاف جمال و جلال است. از نقص و فساد و شر مبرا است . در معرض بطلان و انحلال نيست . دربقاي خود نيازمند به اجتماع و تعاون ديگران ندارد .محدوديت نداردو ...آيا آدمي كه در چنين عالم مادي و جسماني قرار دارد، مي تواندنمود و مظهري از آن مقام ربوبي باشد و خود را زيبنده و جانشين اوسازد .در واقع براي ملايكه از دو واژه ( ( زمين ) ) و ( ( جانشين ) ) در صدر آيه شريفه اين پرسش پديد آمد كه : چگونه مي شود در زميني كه مشوب به شر و فساد است ، جانشيني باشد كه بايد با وجودش خداوند متعال را تقديس و تسبيح كند و از هر گونه نقص ، فسادي به دور باشد.بنابراين ملايكه از كلام خداوند متعال ، در اول آيه چنين دانشي را پيداكرده و چنان پرسشي را مطرح كردند، ( الميزان ، ج 1، ص 115 -116 ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.