-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33980 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه خلقت انسان چيست
شكي نيست كه خدا موجود غني بالذات است و از خلقت بشر احساس

نيازي براي خود نداشته تا بخواهد با آفرينش انسان رفع نياز كند ممكن است سوئال

شود اگر نسبت به خودش،از خلق انسان هدفي نداشته، پس آيا اين آفرينش عبث

نيست؟ گوييم كه خداوند جوابش را در قرآن داده و ميفرمايد: ((افحسبتم انما

خلقناكم عبثاش و انكم الينا لاترجعون; آيا گمان ميكنيد كه شما را بيهوده آفريدهايم و

شما به سوي ما باز نميگرديد)).

بعد سوئال ميشود كه پس منظور از اين آفرينش چيست؟ پاسخ اين كه قيام به

چنين كاري حسن ذاتي دارد و ارادهئ حكيمانه خداوند دربارهئ موجودي مثل انسان بر

اين تعلق گرفته است تا انسان از طريق آزادي و اختيار كمالاتي را كسب نمايد.

در نتيجه بايد گفت كه خداوند با خلق جهان وانسان منافعي را براي خود در نظر

نگرفته و نميخواهد رفع كمبودي بنمايد چون هم بي نياز است و هم كمبودي

ندارد.

ديگر اين كه خداوند حكيم است و با خلقت خود كاري عبث و بيهوده و بدون

هدف انجام نميدهد بلكه خداوند از اين آفرينش هدفي داشته و آن اينكه خواسته

است به آفريدهئ خود (انسان) سودي برساند; يعني ، خواسته است او را به كمال

ممكن از نظر تن و روان برساند. چرا كه دنيا مزرعه آخرت و سراي جاويد است و

وقتي انسان با اطاعت و عبوديت صحيح در اين زندگي دنيوي خود را به كمال

جسمي وروحي و معنوي رساند ميتواند از ميوهئ شيرينش در آن عالم بهره برداري

نموده و از لذائذ جسمي و روحاني آن بهرهمند گردد. و به بياني ديگر خداوند بشر را

خلق نموده تا يك نماينده و خليفه و آيت عظمي و نشانهئ والايي براي او باشد.

مثل يك تابلو كه هر چه ممكن است نقاش روي آن هنر خود را بريزد ميريزد و

صفات خود را روي او پياده ميكند. حيوانات مثل بشر نميتوانند تابلوي تمام نماي

خلقت الهي باشند و خدا از روز اول خلقت به ملائكه همين را گفت كه: ((اني جاعل

في الارض خليفه))

راه رسيدن به اين هدف الهي بندگي ميباشد و قاعدهاش هم همين است كه

انسان هر چه را كه بلد نيست از خدا ياد بگيرد; زيرا او عالم به همهئ چيزها است و

بندهئ او شدن بسيار مهم و در رسيدن به كمالات است. مثلاش شما كنار دروازهئ شهري از

كسي آدرس جايي را ميپرسد او ميگويد: بيا تا به شما ياد بدهم. سپس هر جا او

رفت شما هم ميرويد. اين مقدار كه شما پشت سر او ميرويد به همين قدر بندهئ او

شدهايد.

بايستي اطاعت خدا را كرد تا به مقصد نهايي رسيد. اگر گوش به حرف غير خدا

بدهيد به مقصد نميرسيد.

خلاصه آنكه بايد هر چه او فرمود عمل كنيم و همين معناي بندگي است و اقرار

هم داريم كه او عالم است و نمايندههايش ((پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار عليهم

السلام)) هم معصومند. پس حرف آنها حرف اوست و بايد حرف آنها را گوش كنيم تا

اللهي)) است برسيم.

به مقصد كه ((خليف

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.