-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

باتوجه به اينكه خداوند قادرمطلق است حال سؤال اين استكه آيا خداوند مي تواند سنگي خلق كند كه خود نتواند بلند كند ونمونه اي ازاين گونه سؤالات مشابه .
لطفاً جهت پاسخگويي من وديگران به اينگونه سؤالات مرا راهنمايي فرماييد .
آقاي دراينكه خداوند قادرمطلق است هيچگونه شك وشبهه اي نيست واينكه خداوند حكيم وعليم است ، اين صفت راهم بايد درنظر داشت يعني بايد صفات خداوند راباهم درنظر بگيريم تاخداوند راكامل بررسي كرده وكامل بيابيم ، اگرفقط به يك جنبه وبايك بعد نظر كنيم شايد بتوان ازآن ايرادات بسيار زيادي گرفت ، امااگر بخواهيم يك شيء راخوب بررسي كنيم تمام جهات راباهم درنظر مي گيريم .
مثالي راعرض مي كنم كه شايد ازجهاتي بُعد داشته باشد. بدنه ، چرخ ، موتور ، شيشه و… هيچگاه به يك عددچرخ ماشين نمي توانيد بگوييد اين ماشين است چون فقط به يك بعد آن نگريسته ايد . ياآن داستان معروف كه فيلي درمكان تاريك قرار داده بودند وبه چند نفر گفتند برويد ببينيد وبراي ماتعريف كنيد، شخصي به پاهاي اودست زدوچون تاريك بود نتوانست خوب تشخيص دهد گفت فيل همچون ستون محكمي است . كسي به گوش اودست زده بود فيل رابه بادبزن بزركي تشبيه كرده بود . اماوقبي هواروشن شد وفيل راديدند ، متوجه شدند تمام تعاريف غلط بوده ، پس درمورد خداوند متعال نيز به همين گونه است كه بايد خدا راباجميع صفاتش درنظر گرفت وبه يك بعد وجنبه نگاه نكرد.
پس اينكه مابگوئيم خدا قادر مطلق است پس مي تواند سنگي خلق كند كه خودش نتواند بردارد . آ يا درست است يا نه ؟ ما مي گوئيم خداوند در عين اينكه قادر است عليم و حكيم است يعني كاري انجام مي دهد كه با علم و حكمت او نيز سازگاري داشته باشد وقتي به حكمت خداوند و علم او مراجعه مي كنيم مي بينيم كه او كاري عبث و بيهوده انجام نمي دهد پس ساختن سنگي كه خودش نتواند بردارد اين جزء امور عبث تيهوده است و هيچ ثمره اي براي خودش و براي ديگران ندارد . لذا اين كار چون با حكمت و علم خداوند تضاد دارد . اين كار را خداوند انجام نمي دهد پس شما اينگونه سؤ الات اگر برايتان پيش آمد بدانيد كه خدا را بصورت كامل نگاه كنيد نه ازيك بعد و جنبه بعد ببينيد كه اصلاً طرح چنين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.