-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34004 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به قدرت بي حصر الهي، چرا آفرينش آسمانها و زمين را در شش روز انجام داد؟

بحث از آفرينش جهان در شش روز، در هفت آيه مطرح شده است.(1) منظور از روز، دوره مي باشد، نه روز در مقابل شب، يعني خداوند زمين و آسمان را در شش دوران متوالي آفريد، هر چند اين دوران گاهي به ميليونها يا ميلياردها سال برسد. علم امروز مخالفتي با اين مطلب ندارد.

آفرينش اگر در يك لحظه بود، كمتر مي توانست از عظمت و قدرت و علم آفريدگار حكايت كند امّا هنگامي كه در مراحل مختلف و چهرههاي گوناگون، طبق برنامههاي منظم و حساب شده انجام گيرد، دليل روشنتري براي شناسايي آفريدگار خواهد بود، مثلاً اگر نطفه آدمي در يك لحظه تبديل به نوزاد كامل مي شد، آن قدر نميتوانست عظمت خلقت را بازگو كند اما هنگامي كه در طي نُه ماه هر روز در مرحلهاي و هر ماه به شكلي ظهور و بروز كند، مي تواند به تعداد مراحلي كه پيموده است، نشانههاي تازهاي از عظمت آفريدگار به دست دهد.(2)

گذشته از اين كه خداوند كارهايش را بر اساس نظام اسباب و عليّت انجام مي دهد، نه با قدرت غير متناهي خود.

پيدايش مجموعه جهان در يك لحظه، بر خلاف علم است، زيرا علم مي گويد ميلياردها سال طول كشيد تا زمين و آسمان به وضع كنوني درآمد. قرآن هم مي گويد: خداوند مجموعه زمين و آسمان را در شش دوران متوالي آفريده، اين دوران احتمالاً به ترتيب ذيل بوده است:

1- روزي كه همه جهان به صورت توده گازي شكل بود كه با گردش به دور خود از هم جدا گرديد و كرات را تشكيل داد.

2- اين كرات تدريجاً به صورت توده مذاب و نوراني و يا سرد و قابل سكونت در آمدند.

3- روز ديگر منظومه شمسي تشكيل يافت و زمين از خورشيد جدا شد.

4- روز ديگر زمين سرد و آماده حيات گرديد.

5- سپس گياهان و درختان در زمين آشكار شدند.

6- سرانجام حيوانات و انسان روي زمين ظاهر گشتند.(3)

به عبارت دقيقتر، اگر چه فيض و قدرت الهي نامحدود است، امّا قابليّت موجودي كه مي خواهد از فيض گسترده الهي دريافت نمايد، متفاوت است.

در عالم ماده كه عالم تدريج است، هر موجودي زماني مي تواند از طرف خداوند، هستي را دريافت كند كه سير و تدريج تكاملي خود را طي كرده باشد، مثلاً اگر خداوند اراده كرد كه فردا انسان خاصي يك نوع روزي را دريافت نمايد. بايد خورشيد حركت كند و روز تبديل به شب شده و سپس روز گردد تا اين انسان در زمان و مكان خاص، فيض الهي را دريافت نمايد. اين وضع به جهت نقص در قدرت يا فيض گسترده الهي نيست، بلكه به سبب ضعف قابليت و تدريجي و زمانمند بودن اين موجود است.

پي نوشتها:

1. اعراف (9) آيه 54؛ يونس (10) آيه 3؛ هود (11) آيه 7؛ فرقان (25) آيه 59؛ سجده (32) آيه 4؛ ق (50) آيه 38؛ حديد (57) آيه 4.

2. تفسير نمونه، ج 6، ص 203.

3. همان، ص 202.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.