-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34011 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خداوند كه قادر بود دشمنان دين را در هر لحظه از بين ببرد و پيغمبر و حجت خود را بر آنهامسلط فرمايد چرا نفرمود؟
افراديكه راه باطل را مي پيمايند در واقع بيمارند و يكي از برنامه هاي پيغمبران و جانشينان آنها معالجه ي اينگونه افراد مي باشد آيا علاج آنها از بين بردن است؟ آيا بيمار جسمي را در بيمارستان از بين مي برند يا آنكه از راه صحيح آنها از بهبودي مي دهند؟ اگر عضوي به مرض مهلكي مبتلا شد آنرا مي برند و به دور مي افكند يا تا جاييكه قدرت داشته باشند - مي كوشند آنرا علاج كنند؟ دكتر قدرت دارد با تزريق داروي زهرآگين بيمار را بكشد اما اينكار را نمي كند زيرا برخلاف عقل و انسانيت و بشر دوستي است.
پروردگار عالم هم براي علاج اشخاصيكه به مرض بي ايماني مبتلي هستند پيامبران و جانشينان آنها را فرستاده تا اين بيماران را علاج كنند.
اگر در اثر گوش دادن به حرفهاي آنها راه راست پيمودند از مرض روحي شفا يافته كفر و

ـ401ـ
شرك و ظلم و جنايت و ساير امراض روحي آنها علاج پيدا مي كنند و اگر عمداً خلاف - كردند و از روي سوء اختيار خود گوش به فرمان هاي آنها ندادند و به كفر و شرك و ساير صفات بد از دنيارفتند، در آخرت به جزاي عمل خود مي رسند.
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهب و من يعمل مثال ذرة شراً يره، هر عمل خوب و بدي در قيامت در مقابل افراد مجسم مي شود هر كس كارخوب و بد خود را مي بيند وبه نتيجه عمل خود مي رسد و اصولاً چون هدف از خلقت بشر تكامل اختياري اوست حكمت خدا چنين اقتضا كرده است كه انسانرا آزاد بگذارد و به او عقل و شهوت عنايت كند و راهنماياني بفرستد تا او به اراده و اختيار خود راه سعادت را بپيمايد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ402ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.