-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34168 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامبر در پيشگوئيهاي خود، به غير از ظهور حضرت مهدي، از چه حوادث عظيم و شگفت انگيز ديگري خبر داده است؟
پيغمبر از حوادث عظيمتر و شگفت انگيزتر از ظهور حضرت مهدي(ع) خبر داد، مثل تكوير شمس، تفجير درياها، انكدار، انتثار ستارگان، تسيير كوهها، انشقاق و انفطار آسمان، خروج دايةالأرض و معاد و قيامت.
آن روز كه از فتح مكه، بيت المقدس، يمن، شام، عراق، مصر و ايران سخن ميگفت، و آن روز كه در مكه به مشركين ميفرمود: اجساد شما در «قليب» افكنده ميشود و از حال ابوسفيان خبر ميداد كه جنگ احزاب را بر پا مينمايد.
در آن وقتي كه از فتح خيبر به دست علي(ع) خبر ميداد و ابوذر را از آيندهاش باخبر ميساخت كه تنها زندگي خواهي كرد و تنها از دنيا خواهي رفت.
آن زمان كه پيش از جنگ بدر از كساني كه از سپاه كفار در بدر كشته ميشوند اطلاع ميداد و ميفرمود: در اينجا فلاني كشته ميشود و در اين زمين فلاني، و يكايك كفاري را كه در جنگ بدر كشته شدهاند نام برد.
در آن زمان كه به عمار ميفرمود: تو را گروه باغي ميكشند. و به دختر عزيز و گراميش فاطمه(س) ميفرمود: تو اول كسي هستي از اهل بيت من كه به من ملحق خواهي شد. و به زنان خود ميگفت: كدام يك از شما است كه سگان حوأب بر او بانگ زنند و سوار شتر گردد و در اطراف او خلق بسيار كشته شوند و به عايشه فرمود: نگاه كن تو آن زن نباشي. و طبق روايت بيهقي به او فرمود: چگونهاي اي حميرا آنگاه كه سگان حوأب بر تو بانگ زنند وتو چيزي را طلب ميكني كه از آن بر كناري.
و به زبير از جنگ جمل و طرفيّت او با علي(ع) خبر داد.
آن روز كه شهادت يافتن علي و حسن و حسين(ع) را صريحاً اعلام ميفرمود؛ و در آن زمان كه از جنگ علي با ناكثين و قاسطين و مارقين خبر ميداد و قتل ذوالثديه خارجي را در جنگ نهروان و خصوصيات و نشانيهايش را پيشبيني ميكرد و از فتنههاي بنياميه و بنيالحكم و حكومت آنان شهادت اهل عذرا (حجر و اصحاب او) مردم را مسبوق ميساخت.

امامت و مهدويت ج 3 - نويد امن و امان
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.