-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34543 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

مشخصات ايدئولوژي اسلامي چيست؟
مشخصات اسلام از نظر ايدئولوژيكي عبارتند از:
1. همهجانبگي.
2. اجتهادپذيري.
3. سَماحت و سهولت.
4. زندگي گرايي: اسلام يك دين زندگي گراست نه زندگي گريز.
5. اجتماعي بودن.
6. اسلام حقوق و آزادي فرد را ناديده نميگيرد.
7. تقدّم حقّ جامعه بر حقّ فرد.
8. اصل شورا: در مسائل اجتماعي از نظر اسلامي اصلي معتبر است.
9. دستورهاي اسلامي كه مطلق و عامّ است، تا آن حد لازمالاجراست كه مستلزم ضرر و زياني نباشد.
10. از نظر اسلام در هر كار، اعمّ از فردي و اجتماعي، بايد در درجة اول فايده و نتيجة مفيد آن در نظر گرفته شود.
11. گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن بايد از هر نوع بيهودگي مبرّا باشد.
12. سرمايه به صرف اينكه از جريان عملي و فعاليّت و معرض كاستي و نابودي خارج شد و صورت «ذمّه» و قرض به خود گرفت هيچ سودي به آن تعلّق نميگيرد.
13. هر مبادله و گردش ثروتي بايد از روي آگاهي طرفين باشد.
14. اسلام عقل را محترم و او را پيامبر باطني خدا ميشمارد. اصول دين جز با تحقيق عقلاني پذيرفته نيست. در فروع دين، عقل يكي از منابع اجتهاد است.
15. اراده كه قوْة مجريّة عقل است نيز محترم است.
16. اسلام دشمن بيكاري و بيكارگي است. انسان بايد كار مفيد انجام دهد.
17. شغل و حرفه علاوه بر اينكه يك تكليف است، يك امر مقدّس و محبوب خداست و شبيه جهاد است.
18. اسلام استثمار، يعني بهرهكشي بلاعوض از كار ديگران را به هر شكل و هر لباس، ناروا و مطرود ميشمارد.
19. تضييع مال به هر شكل و به هر صورت، به صورت دور ريختن، به صورت بيش از حدّ نياز مصرف كردن، به صورت صرف در اشياءِ لوكس و تجمّلهاي فاسد كننده، كه در زبان اسلام از آنها به «اسراف» و «تبذير» تعبير شده ،حرام و ممنوع است.
20. گسترش دادن به زندگي براي رفاه عائله (همسر و فرزندان) مادام كه به تضييع حقي و يا به اسراف و تبذير و يا به ترك يك تكليف و وظيفه منتهي نشود، مجاز بلكه ممدوح و مورد ترغيب است.
21. در اسلام رشوه دهنده و رشوه گيرنده به شدّت محكوم و پولي كه از اين راه تحصيل ميشود حرام و نارواست.
22. احتكار حرام و ممنوع است.
23. اسلام مطلوبيّت و كشش تمايلات را براي اعتبار ماليّت چيزي و مشروع شمردن كار افراد كافي نميداند، مطابقت با مصلحت را شرط لازم ماليّت در عرف شرع و مشروعيّت كار ميشمارد. از اينرو در اسلام پارهاي از كار و كسبها «مكاسب مُحرّمه» خوانده شده است.
24. دفاع از حقوق ـ اعمّ از حقوق فردي و حقوق اجتماعي ـ و مبارزه با متجاوز، واجب و مقدّس است.
25. اصل امر به معروف و نهي از منكر در اسلام، اصلي است كه مسلمان را در حال يك انقلاب فكري مداوم و اصلاح جويي جاودان و مبارزة پيگير و ناآرام با فسادها و تباهيها نگه ميدارد.
26. اسلام بيش از هر چيزي دين توحيد است. يك مسلمان واقعي، اول و آخر و وسط كارش خداست و هيچ چيز را شريك خدا قرار نميدهد.
27. با اينكه اسلام وسائط را در نزول فيض ميپذيرد. در مقام پرستش و عبادت، همة وسائط را ملغي ميسازد.
28. از نظر اسلام مسلمانان ميتوانند در داخل كشور خود، با پيروان اديان ديگري كه ريشة توحيدي دارند، تحت شرايط معيّني همزيستي داشته باشند، ولي نميتوانند در داخل كشور اسلامي با مشرك همزيستي كنند. مسلمانان ميتوانند بر اساس مصالح عالية اسلامي با كشورهاي مشرك قرارداد صلح و عدم تعرّض منعقد نمايند و يا در موضوع خاصّي پيمان ببندند.
29. از نظر اسلام، انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند؛ سيد قرشي و سياه حبشي برابرند. آزادي، دموكراسي و عدالت در اسلام زادة برابري و مساوات انسانهاست.
30. حقوق و تكاليف و مجازاتها تا آنجا كه به متشركات دو جنس مربوط است، مشترك و متساوي و يك جنسي است، از قبيل حقّ تحصيل علم، و آنجا كه به جنسيّت و مختصّات فرعي آنها مربوط است، وضع برابر و متساوي، ولي ناهمسان و نامتشابهي دارد و دو جنسي است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج2 – وحي و نبوت
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.