-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مظاهر «اسم اعظم» خداي سبحان چه كساني هستند؟

در سير معرفت و شهود اوصاف الاهي، انبيا(ع) و به ويژه پيامبر عزيز اسلام (ص) و نيز اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) داراي جايگاه ويژهاند؛ زيرا آن بزرگواران، مظهر «اسم اعظم» خداي سبحان هستند؛ اسمي كه همه اسماي فعلي حق تعالي زير پوشش آن قرار دارند.ادراك مقام رسول اكرم (ص) و نيز مقام اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) ميسور هيچ كس نيست و آنان در مقام انسانيت و خلافت مطلقه الاهي، نور واحدند. از اينرو، رسول اكرم (ص) درباره اميرالمؤمنين (ع) ميفرمايد «ما عرفك يا عليّ حق معرفتك الّا الله و انا» (موسوعه امام علي ابن ابي​طالب، 8/50)؛ يا علي! جز خدا و من، هيچ كس تو را آن گونه كه شايسته است،نشناخت].رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مظاهر بي واسطه خدايند و از اين جهت كاملترين مظهر او محسوب ميشوند؛ اما موجودات ديگر، مظاهر با واسطه خدايند؛چون قدرت دريافت فيض خدا را به طور مستقيم ندارند. بنابراين، فيض حق تعا لي ابتدا به ائمه(ع) ميرسد و از آنجا به ديگران سرايت ميكند؛ مانند چشمي كه قدرت ديدن مستقيم خورشيد را ندارد و از درون آيينه يا اشياي ديگر به ْآن نظاره ميكند.اگر براي انسان روشن شود و بفهمد كه اولياي خدا مظهر اسماي فعلي حق تعالي هستند و نه مظهر ذات و صفات ذاتي، آنگاه خواهد فهميد كه مظهر شدن، نه تنها منافاتي با توحيد ندارد، بلكه جزو لوازم و آثار رحمتي توحيد است؛ چنان كه وجود فرشتگان مدبرات امر، چنين است «فلمدبّرات امراُ» نازعات/5. كسي كه با فرهنگ قرآن كريم آشناست، شكي ندارد كه فرشتگان در نظام آفرينش، ماموريتهايي دارند و كارهائي به آنها واگذار شده است؛ نظير قبض ارواح «... توفّاهم الملائكة...» نساء/97؛ «... توفّتهم الملائكة...» محمد/27 و حمل عرش الاهي «الذّين يحملون العرش...» غافر/7 و آوردن وحي «نزل به الروّح الامين علي قلبك...» شعرا/194-193؛ «...فانه نزلّه علي قلبك باذن الله...» بقره/97.
آية الله جوادي آملي


علي(ع) مظهر اسماي حُسناي الاهيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.