-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34790 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مسأله مصلح بزرگ در ميان اديان ديگر نيز مطرح بوده است؟

بلي، تجلّي اين برنامه در كتب زرتشتيان1 ـ در كتاب معروف «زند» پس از ذكر مبارزة هميشگي «ايزدان» و «اهريمنان» مي‎خوانيم«... آنگاه پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي‎شود؛ و اهريمنان را منقرض مي‎سازند...پس از پيروزي ايزدان، و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلي خود رسيده، بني‎آدم بر تخت نيكبختي خواهند نشست!»2 ـ «جاماسب» در كتاب «جاماسب نامه» از زردشت نقل مي‎كند كه مي‎گويد«مردي بيرون آيد از زمين تازيان... مردي بزرگ سر، و بزرگ تن، و بزرگ ساق، و بر آئين جدّ خويش و با سپاه بسيار، و روي به ايران نهد، و آباداني كند و زمين را پر داد كند.»جلوه گاه اين عقيده در كتب هنديان و برهمائيان1 ـ در كتاب «وشن جوك» از كتب هندوها چنين آمده است«سرانجام دنيا به كسي برگردد كه خدا را دوست دارد و از بندگان خاصّ او باشد. و نام او «فرخنده و خجسته» باشد!»2 ـ در كتاب ديگري به نام «ديده» آمده است«پس از خرابي دنيا پادشاهي در آخر زمان پيدا شود كه پيشواي خلائق باشد؛ ونام او «منصور» باشد، و تمام عالم را بگيرد؛ وبه آئين خود آورد.»3 ـ در كتاب «دداتك» از كتب مقدّسه برهمائيان آمده است«... دست حق درآيد و جانشين آخر «ممتاطا» ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگيرد همه جا؛ و خلايق را هدايت كند.»4 ـ در «پاتيكل» از كتب هندوان آمده استچون مدّت روز تمام شد، و دنياي كهنه نو شود؛ و زنده گردد و صاحب ملك تازه پيدا شود؛ از فرزندان دو پيشواي جهان يكي ناموس آخر زمان و ديگري و حتّي بزرگ وي كه«پشن» نام دارد و نام صاحب آن ملك تازه «راهنما» باشد؛ بحق پادشاه شود، و خليفه رام باشد و حكم براند و او را معجزه بسيار باشد.»5 ـ در كتاب «باسك» از كتب هندوها آمده است«دور دنيا تمام شود به پادشاه عادلي در آخر زمان كه پيشواي فرشتگان و پريان و آدميان باشد؛ و راستي حق با او باشد، و آنچه در دريا و زمينها و كوهها پنهان باشد، همه را به دست آورد، و از آسمان و زمين آنچه باشد خبر مي‎دهد، و از او بزرگتر كسي به دنيا نيايد!»پرتوي در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)1 ـ در كتاب «مزامير داوود» مزمور 37 چنين مي‎خوانيم«... زيرا كه شريران منقطع خواهند شد، و امّا متوكّلان به خداوند وارث زمين خواهند شد، هان، بعد از اندك مدتي شديد نخواهد بود، در مكانش تأمّل خواهي كرد و نخواهد بود؛ امّا حكيمان (صالحان) وارث زمين خواهند شد!»2 ـ و نيز در همان مزمور 37 (از مزامير داوود) جملة 22 مي‎خوانيمزيرا «متبركان خداوند» وارث زمين خواهند شد، امّا ملعونان وي منقطع خواهند شد.3 ـ و نيز در جملة 29 در همان مزمور آمده استصديقان وارث زمين شده ابداً در آن ساكن خواهند شد.4 ـ در كتاب «حبقوق» نبي، فصل 7، مي‎خوانيم«... و اگر چه تأخير نمايد؛ برايش منتظر باش! زيرا كه البتّه خواهد آمد و درنگ خواهد نمود، بلكه جميع امّتها را نزد خويش جمع مي‎كند؛ و تمامي را براي خويشتن فراهم مي‎كند.»5 ـ در كتاب «اشعياي نبي»، فصل 11، در بحثي كه سراسر تشبيه است مي‎خوانيم«و نهالي از تنه يسي بر آمده شاخه‎اي از شاخه‎هايش قد خواهد كشيد... ذليلان را به عدالت حكم؛ و براي مسكينان زمين به راستي تنبيه (و مايه بيداري) خواهد بود...كمربند كمرش عدالت، و وفا نطاق ميانش خواهد بود؛ و گرگ با بره سكونت داشته، ... و طفل كوچك راعي (شبان) ايشان خواهد بود... و در تمامي كوه مقدّس من هيچ ضرر و فساد نخواهند كرد، زيرا كه زمين از دانش خداوند، مثل آبهايي كه دريا را فرو مي‎گيرند، پر خواهد شد.»نشانه‎هايي در كتب عهد جديد (اناجيل و ملحقّات آن)1 ـ در انجيل «متي»، فصل 24، مي‎خوانيم«چون كه برق از مشرق بيرون مي‎آيد و تا به مغرب ظاهر مي‎گردد، آمدن فرزند انسان نيز چنين خواهد بود...خواهند ديد فرزند انسان را بر ابرهاي آسمان كه مي‎آيد با قدرت و جلال عظيم! و فرشته‎هاي خود را (ياران خود را) خواهد فرستاد با صور بلند آواز. و آنان برگزيدگانشان را جمع خواهند نمود.»2 ـ و در انجيل «لوقا»، فصل دوازدهم، آمده است«كمرهاي خود را بسته و چراغهاي خود را افروخته داريد، و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود مي‎كشند، تا هر وقت بيايد و در را بكوبد بيدرنگ براي او باز كنيد!»
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.