-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چند نوع آمادگي براي پذيرش انقلاب مهدي(ع) لازم است؟

1 ـ آمادگي پذيرش (آمادگي رواني)مردم جهان بايد بقدر كافي تلخي اين وضع نابسامان و بي‎عدالتيها را درك كنند. مردم جهان بايد نارسائي و ضعف قوانين بشري را براي اجراي عدالت اجتماعي لمس كنند.مردم جهان بايد اين حقيقت را بيابند كه تنها در ساية اصول و پيوندهاي مادّي و ضمانت اجرايي موجود و مقرّرات خود ساختة انسان‎ها مشكل جهان حل نمي‎شود، بلكه مشكلات هر روز متراكمتر و به گونة كلاف سر درگمي پيچيده‎تر مي‎گردد.مردم جهان بايد احساس كنند كه بحرانهاي كنوني زاييدة نظامات كنوني است و اين نظامات از حلّ بحرانها سرانجام عاجزند.مردم جهان بايد درك كنند كه براي وصول به اين هدف بزرگ، اصول و نظاماتي تازه لازم است كه متّكي به ارزشهاي انساني و ايمان و عواطف بشري و اخلاق باشد، نه تنها اصول خشك و بي‎روح و نارسايي مادّي.مردم جهان بايد به اين حد از رشد اجتماعي برسند كه بفهمند پيشرفت تكنولوژي الزاماً به مفهوم پيشرفت بشريّت و تأمين خوشبختي انسانها نيست، بلكه تكنولوژي پيشرفته تنها در صورتي ضامن نيكبختي و سعادت است كه زير چتر يك سلسله اصول معنوي و انساني استقرار يابد و الّا ـ همان گونه كه بارها ديده‎ايم ـ بلاآفرين خواهد بود و ماية ويرانگري است.مردم جهان بايد دريابند صنايع اگر به صورت بتي درآيند بر حجم مشكلات كنوني افزوده خواهد شد و به ابعاد ويراني و ضايعات جنگها وسعت مي‎بخشد، بلكه بايد به شكل ابزاري درآيند تحت كنترل انسانهاي شايسته.بالاخره مردم جهان بايد تشنه شوند و تا تشنه نشوند به سراغ چشمه‎هاي آب نمي‎روند.2 ـ تكامل فرهنگي و صنعتياز سوي ديگر گردآوري تمام مردم جهان در زير يك پرچم، كوتاه ساختن دست زورمندان و قلدران در همه جا، گستردن تعليم و تربيت در آخرين حدّ امكان در همة سطوح، تفهيم كامل اين مسأله كه اختلاف زبان، و نژاد، و منطقة جغرافيايي و مانند آنها، دليل بر اين نيست كه مردم جهان نتوانند همانند برادران، در يك خانواده زندگي كنند و در صلح و برادري و عدالت زيست نمايند.و فراهم ساختن يك اقتصاد سالم و كافي براي همة انسانها، نياز به رشد فرهنگي و بالا رفتن سطح دانش بشري از يك سو، و تكامل وسائل صنعتي از سوي ديگر دارد، وسائلي كه بتواند پيوند سريع و نزديك و دائمي ميان تمام نقاط جهان برقرار سازد كه آن هم بدون گذشت زمان ممكن نيست.چگونه ممكن است يك حكومت به وضع همة جهان رسيدگي كند اگر ارتباطات به كندي صورت گيرد؟چگونه مي‎توان با وسائلي كه فرستادن يك پيام با آن به نقاط دور افتادة جهان يك يا چند سال وقت لازم دارد دنيا را اداره كرد؟از پاره‎اي از روايات كه شكل زندگي مردم جهان را در عصر قيام مهدي (ع) ترسيم مي‎كند استفاده مي‎شود كه پيشرفت تكنولوژي و صنعت مخصوصاً صنايع حمل و نقل و ارتباطي در آن عصر چنان خواهد بود كه قارّه‎هاي بزرگ جهان عملاً به صورت چند شهر نزديك به هم درمي‎آيند و شرق و غرب حتّي حكم يك خانه را پيدا مي‎كند؛ مشكل زمان و مكان بكلّي حل خواهد شد.البتّه ممكن است قسمتي از اين امور در پرتو يك جهش و انقلاب صنعتي در آن عصر صورت گيرد، ولي بالاخره يك نوع آمادگي علمي به عنوان زمينه بايد در آستانة چنان عصري باشد.3 ـ پرورش يك نيروي ضربتي انقلابيسرانجام لازم است گروهي هر چند در اقلّيّت باشند در اين جهان پرورش يابند كه هستة اصلي ارتش انقلابي آن مصلح بزرگ را تشكيل دهند. بايد افرادي فوق‎العاده آگاه، شجاع، دلسوز فداكار و جانباز براي اين كار تربيت شوند هر چند نسلهايي براي اين منظور يكي پس از ديگري بگذرند تا ذخاير اصلي آشكار گردد و عناصر اصلي انقلاب فراهم شود، و اين نيز زمان مي‎خواهد.
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.