-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34833 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حالات روحي كه سرچشمة معصوم بودن پيامبران است، از كجا و چگونه در وجود آنان پيدا مي​شد؟

1ـ وراثتدر علم زيست شناسي به ثبوت رسيده كه استعداد و آمادگي روحي براي كسب فضايل و كمالات انساني و حتّي پاره اي از خود صفات و كمالات، از راه وراثت از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود، خانداني كه پيامبران در آن متولّد ميشدند عموماّ خانداني پاك و اصيل بودند كه با گذشت زمان كمالات و فضايل روحي برجسته اي در آنها متراكم شده، نسل به نسل به حكم وراثت در خاندان آنها جريان داشته است؛ تاريخ در موارد زيادي اين واقعيّت اساسي را نشان ميدهد، مثلاً در مورد خاندان پيامبر اسلام(ص) تاريخ نشان ميدهد كه آن حضرت در اصيلترين خاندان عرب (قريش) و در ميان قريش هم از شريفترين تيره(بني هاشم) متولّد شد.2ـ انتقال فضايل و كمالات روحي از راه تربيت

عامل دوم در پيدايش كمالات روحي براي پيامبران همان بود كه از آن به «تربيت» تعبير ميكنيم. كمالات و فضايلي در خاندان پيامبران وجود داشت كه قهراً از راه تربيت به آنها نيز منتقل ميشد و مكمّل استعداد وراثتي آنها براي كسب كمالات روحي ميگرديد، آنها در خاندان خويش افرادي كاملاً با ايمان، امانتدار، باهوش، شجاع وبا كمال بار ميآمدند.3ـ يك رشته علل ناشناخته

علم روانشناسي و زيست شناسي در تحقيق علل شخصيّت روحي افراد ـ غير از وراثت و تربيت ـ به يك سلسله علل ناشناخته معتقد شده است كه اين علل گاهي تأثير خاصّي درذرّات نطفه «ژنهاي» تشكيل دهندة افراد ميگذارد و موجب بسياري از حالات و نيروهاي فوقالعادة روحي در آنها ميگردد؛ پارهاي از روانشناسان و زيست شناسان معتقدند اين علل جهشهايي است كه در نطفه رخ ميدهد و نتيجة اين جهشها حالات فوق العاده اي است كه در افراد پيدا مي شود و اين حالات به آنها از نظر روحي امتيازات خاصّي ميبخشد.4ـ موهبت مخصوص الهي

در ماوراي اين عوامل سهگانه، عامل مهمّ ديگري وجود دارد كه همان فيض و عنايت مخصوص الهي در حقّ پيامبران است. عوامل گذشته به شخص معصوم اين شايستگي و آمادگي را ميدهد كه مشمول فيض و توجّه خاصّي از طرف خداوندشود. در پرتو اين فيض ربّاني و الهي نيروهاي روحي موجود او شديدتر و مؤثرتر ميگردد.اين افاضه، كمالات روحي او را تقويت ميكند و كمالات تازهاي هم به آن اضافه مينمايد؛ اين لطف خاصّ الهي موجب تشديد ايمان و دانش و بصيرت شخص پيامبر ميگردد و دو عامل« ايمان قوي و دانش فوق العاده» كه گفتيم موجب محكوميّت عوامل گناه در وجود معصوم است، حالت فوق العادهاي پديد ميآورد و به اين ترتيب بادست به دست دادن عوامل متعدّد، شخص معصوم، از آلودگي به گناه و انحراف مصون مي ماند. نكتة قابل توجّه اين كه در تمام اين مراحل، شخص معصوم از آزادي اراده برخودار است ومعصوم بودن او يك حالت كاملاً اختياري است.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.