-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مي گويند يكي از معجزات پيامبر اسلام شكافته شدن ماه بوده است، آيا اين موضوع صحت دارد؟

براي اينكه بدانيم شقّالقمر (شكافته شدن ماه) از نظر علوم روز كاملاً امكان دارد، كافي است به نمونههايي از انفجارها و انشقاقهايي كه درون منظومة شمسي رخ داده، اشاره شودالف ـ آستروئيدها، قطعات سنگهاي عظيم آسماني هستند كه به دور منظومة شمسي در گردشند و گاهي، از آنها به كرات كوچك و شبه سيّارات نيز تعبير ميكنند. گاهي بزرگي قطر بعضي از آنها به 25 كيلومتر ميرسد. دانشمندان عقيده دارند كه اين سنگهاي آسماني، بقاياي سيّارة بزرگي هستند كه در مداري ميان مدار مريخ و مشتري در حركت بوده است، سپس بر اثر عوامل نامعلومي منفجر و شكافته شده است، اين يك نمونه از انشقاق در اجرام آسماني است.ب ـ شهابيها سنگهاي ريز سرگرداني هستند كه با سرعت سرسام آوري در اطراف خورشيد در مدار خاصي در گردشند و گاهي مسير آنها با مدار كرة زمين تقاطع پيدا ميكند و به سوي زمين جذب ميشوند.دانشمندان ميگويند اينها بقاياي ستاره هاي دنباله داري است كه بر اثر حوادث نامعلومي منفجر و از هم شكافته شده است، اين هم نمونة ديگري از انشقاق در كرات آسماني است.ج ـ طبق عقيدة لاپلاس و بسياري از دانشمندان فلكي، پيدايش منظومة شمسي نتيجة وقوع يك انشقاق عظيم ميباشد كه در كرة خورشيد رخ داده است.در مورد شقّالقمر هم مسلماً عامل مرموزي دركار بوده كه توانسته است چنان اثري را از خود بگذارد و با توجه به اينكه هر كس مسألة شقّالقمر را عنوان نموده، نقش استمداد پيامبر را از نيروي مافوق طبيعي و غير عادي مؤثر دانسته، روشن ميشود كه هيچ كس نخواسته است ادّعا كند كه پيامبر تنها با همين نيروي عادي بشري اين كار را انجام داده است تا علم نتواند آن را بپذيرد.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.