-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين دليل براي اثبات معجزة شق القمر پيامبر اسلام چيست؟

آيات اوّل سوره 54 قرآن مجيد ميباشد«اِقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ × وَاِنْ يَرَوا آيَهً يُعْرِضُوا وَ يَقُولوُا سِحْر مُسْتَمِرّ× وَكَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا اَهْوائَهُمْ وَ كُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرّ». قمر/ 3ـ1[قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت! و هر گاه نشانه و معجزهاي را ببينند روي گردانده، ميگويند اين سحري مستمر است. آنها (آيات خدا را) تكذيب كردند و از هواي نفسشان پيروي نمودند وهر امري قرارگاهي دارد.]مفسّرين شيعه و سني با كمال قاطعيّت و صراحت ميگويند آيات فوق مربوط به مسأله شقّالقمر و شكافته شدن ماه به عنوان معجزه در زمان رسول اكرم(ص) ميباشد و از باب نمونه از تفاسير شيعه، تفسير بيان، مجمع البيان، ابولفتوح رازي، منهج الصّادقين، صافي، برهان، نورالثّقلين و شبَّر، و از تفاسير اهل تسنن، تفسير طبري، درالمنثور، فخر رازي، بيضاوي، كشّاف و «في ضلال القرآن» را بايد نام برد.مرحوم طبرسي در تفسير معروف مجمع البيان، در ذيل همين آيات ميگويد همة مفسّران اين آيه را مربوط به معجزة شقّالقمر در زمان پيامبر اكرم(ص) ميدانند.همچنين فخر رازي مفسّر معروف در ذيل آيات فوق ميگويد عموم مفسّران معتقدند كه مراد از اين آيات شكافته شدن ماه درزمان رسول اكرم(ص) ميباشد.علاوه بر اين، در كتب شيعه و سني قريب به چهل روايت درباره شقّالقمر آمده كه در بيشتر آنها تصريح شده كه آيات فوق دربارة شقّالقمر نازل شده است.بنابراين، دلالت آيات فوق بر وقوع اين معجزه (شقّالقمر) هيج جاي انكار يا ترديد نميباشد.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.