-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بعضي كتابها آمده كه حضرت علي در يك شب از مدينه با طيّ الارض به مدائن رفت و سلمان را غسل داد و دفن كرد و تا صبح به مدينه بازگشت با توجه به فاصله زياد بين مدينه و مدائن، آيا اين گفته صحت دارد؟

مي دانيم، حركت وسرعت سير اجسام متحرك همه يكسان نيست؛ مثلاً، آن سرعتي كه اسب سوار دارد به مراتب كمتر از سرعت اتومبيل و ترن است؛ وسرعت سير ترن و اتومبيل نسبت به هواپيما قابل مقايسه نيست؛ وسرعت سير هواپيما نسبت به سرعت حركت زمين به گرد خورشيد (حركت انتقالي) كه در هر ثانيه اي 30 كيلومتر ميباشد ناچيز است؛ و بالأخره سرعت سير زمين نسبت به نور كه در هر ثانيه 300 هزار كيلو متر راه طي ميكند و دريك ثانيه ميتواند هفت مرتبه برگرد زمين بچرخد، چيزي نيست.البته پيش از آن كه هواپيما و ترن و اتومبيل اختراع شود، مردم سرعت سيري كه در يك ساعت به دهها و صدها فرسخ برسد محال ميدانستند و معلوم است كه اين محال، محال عادّي بود نه عقلي؛ و ممكن است در آينده دستگاههايي اختراع شود كه داراي سرعت سيري مانند حركت زمين بر گرد خورشيد يا حركت «الكترون» برگرد هستة مركزي «اتم» يا زيادتر از آن باشد. وقتي روشن شد كه اين سرعت محال عقلي نيست، در اين صورت خداوند متعال مسلّماً قدرت دارد يك فرد را كه مورد عنايت و توجه مخصوص اوست، در يك شب از مدينه تا مدائن كه متجاوز از صد فرسخ است ببرد و برگرداند؛ بلكه ما بر حسب مدارك قاطع ديني به معراج جسماني پيغمبر اسلام معتقديم و از نظر اتكاي به قدرت نامحدود خداوند متعال اين موضوع را كاملاً قبول داريم.اصولاً در تحليل معجزات و كرامات، نبايد مقياسهاي مادّي و امكانات محدود بشر را در نظر گرفت؛ اعجاز امري خارق العاده است و از قدرت نامحدود پروردگار سرچشمه ميگيرد.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.