-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا شرط ظهور حضرت مهدي‎(عج) منحصر به گسترش فساد در روي زمين است؟

اولاً بايد توجه نمود كه شرط ظهور امام، هرگز منحصر به گسترش فساد در اجتماع انساني نيست؛ بلكه هر گاه مردم جهان از نظر رشد فكري و كمالات روحي به حدّي برسند كه بتوانند ارزش وجود امام را درك نمايند وشايسته رهبري او گردند، در اين صورت امام(عج) بدون هيچ قيد وشرطي ظهور نموده واز پس پردة غيبت بيرون ميآيد.دانشمند بزرگ وفيلسوف عالي قدر اسلام مرحوم خواجه نصير الدين طوسي در كتاب «تجريد العقائد» در اين باره سه جملة كوتاه و پرمغز دارد كه با توضيح مختصري در اينجا نقل ميكنيم1ـ وُجُودُهُ لُطْفٌ وجود امام معصوم ـ خواه آشكار و خواه پنهان ـ براي جامعة انساني نعمت معنوي و وسيلة نزديكي به اطاعت فرمان پروردگار است؛ زيرا رابطة هدايت الهي ميان خدا و مردم، بوسيلة امام برقرار ميگردد و بسياري از نعمتهاي معنوي و مادّي به خاطر امام به مردم ميرسد، حتي هدايت معنوي امام نسبت به افراد شايسته هميشگي است ـ اگر چه او را نبينند و نشناسند.2ـ وَ تَصَرُّفِه لطُفْ ٌآخَر هرگاه امام از پس پرده غيبت بيرون آيد و به راهنمايي ظاهري بپردازد و زمام امور را به دست بگيرد خود نعمت ديگري است؛ در اين موقع نه نتها يك گروه از وجود او بهرهمند ميگردند؛ بلكه همة جامعة انساني از وجود او كه مظهر عدل و داد و مجري دستورهاي آسماني و احكام الهي است، بهرهمند خواهند بود.3ـ وَ عَدَمِه منّا هرگاه او از تصرف در امور مردم خودداري ميكند و درپس پردة غيبت به سر ميبرد وبه بزرگترين آمال و آرزوي بشر تحقّق نميبخشد، براي موانعي است كه خود مردم بر سر راه به وجود آوردهاند و علت اساسي سلب اين نعمت، خود مردم هستند و اگر خود مردم براي حكومت واحد جهاني آمادگي پيدا كنند، به طور مسلّم آشكار خواهد شد و هيچ گاه از ناحية خداوند كوتاهي از ابراز لطف نبوده، اين خود مردمند كه ظهور حكومت حقة الهي را به تأخير انداخته اند.بنابراين توسعة فساد و گسترش آلودگي، شرط منحصر ظهور امام نيست كه به جز آن، به فكر راه ديگري نباشيم و در پيدايش آن تسريع نماييم، بلكه راه نزديكتري دارد كه همان پيدايش لياقت و شايستگي در مردم است.ثانياً گسترش فساد و آلودگي جامعه بشري هدف اصلي نيست، بلكه زمينه را براي ظهور حضرت مهدي(عج) و اصلاح جامعة انساني فراهم ميسازد؛ زيرا هنگامي كه ظلم و جور زمين را فرا گرفت و بشريّت گرفتار تبعيضات ناروا و مفاسد گوناگون گرديد و مشكلات طاغت فرسا گريبان انسانها را گرفت و تجارب مختلف نشان داد كه انسان تنها به اتكاي نيروي خود و قوانيني كه وضع كرده نميتواند مشكلات را ريشه كن سازد و عدالت اجتماعي را در سراسر كرة زمين مستقر نمايد؛ در اين هنگام، آمادگي فكري كامل براي پذيرش برنامة يك رهبر الهي پيدا ميكند كه بيماريهاي اين بيمار خسته را با نسخههاي آسماني خود درمان نمايد و ميفهمد كه نقش ديگر و انقلاب برتري لازم است كه به همة نابساماني ها خاتمه بخشد.


معارف اسلام


ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.