-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34915 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خير و شر چيست؟

«خير» به چيزي گفته ميشود كه هماهنگ با وجود ما، و مايه پيشرفت و تكامل آن است، و «شر» چيزي است كه ناهماهنگ با آن باشد، و مايه عقبماندگي و انحطاط گردد، و از اينجا به خوبي روشن ميشود كه خير و شر جنبه نسبي دارد، ممكن است امري درباره ما خير باشد، و براي ديگران شر، يا براي تمام انسانها خير باشد، و نسبت به نوعي از حيوانات مايه شر گردد.

از اين بيان به خوبي ميتوان نتيجه گرفت كه داوري درباره اينكه فلان حادثه شر است كار سادهاي نيست، بايد مجموعه آثار آن را در مجموعه محطيها، بلكه در مجموعه زمانها، اعم از حال و آينده، و يا ريشههائي كه در گذشته داشته، همه را در نظر بگيريم، تا بتوانيم بگوئيم در مجموع، زيانهاي آن، بيش از سود آن بوده است، و بايد تصديق كرد كه اين داوري آسان نيست.

از سوي ديگر خير و شر را ميتوان به اقسامي تقسيم كرد

1ـ خير مطلق

2 ـ شر مطلق

3 ـ خير و شر نسبي.

«خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفي نداشته باشد، و به عكس «شر مطلق» آن است كه هيچ جنبه مثبت نداشته باشد، و در خارج كمتر مصداقي براي اين دو ميتوان يافت، غالباً به اشياء، يا حوادث و پديدههائي برخورد ميكنيم كه تركيبي از جنبههاي مثبت و منفي است، آنچه جنبههاي مثبت در آن افزون باشد، خير ناميده ميشود، و آنچه جنبههاي منفي در آن غالب باشد شر ناميده ميشود، و آنچه هر دو جنبه آن مساوي است، نه خير است و نه شر.

البته فراموش نبايد كرد كه جنبههاث مثبت و منفي ممكن است نسبت به اشخاص يا اقوام فرق كند، آنچه مهم است آن است كه براي داوري نهائي، بايد مجموعه آثار آن پديده را در كلّ جهان، و در مجموعه زمان و مكان در نظر گرفت.

از ديدگاه يك خداپرست از اين چند قسم تنها دو قسم امكان وجود دارد «خير محض» و «آنچه خيرش بيشتر» است، ولي شر محض، يا آنچه شرش بيشتر است، يا آنچه مساوي است، با توجه به اينكه «خداوند حكيم است» امكان وجود ندارد، زيرا صدور اين سه قسم از «حكيم علي الاطلاق» قبيح و غيرممكن است.

پيام قرآن ج 4

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.