-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اختلاف دامنه​دار ميان «ماترياليستنها و فلاسفه متافريك و روحيون» در كجاست؟
پاسخ اين است كه دانشمندان الهي و فلاسفه روحيون معتقدند غير از موادي كه جسم انسان را تشكيل مي​دهد، حقيقت و گوهر ديگري در او نهفته است كه از جنس ماده نيست، اما بدن آدمي تحت تأثير مستقيم آن قرار دارد.به عبارت ديگر، روح يك حقيقت ماوراي طبيعي است كه ساختمان و فعاليت آن از ساختمان و فعاليت جهان ماده جداست، درست است كه دائماً با جهان ماده ارتباط دارد، ولي ماده و يا خاصيت ماده نيست!در صف مقابل، فلاسفه مادي قرار دارند آنها مي​گويند ما موجودي مستقل از ماده بنام «روح» يا نام ديگر سراغ نداريم، هر چه هست همين ماده جسماني و يا آثار فيزيكي و شيميائي آن است.ما دستگاهي به نام «مغز و اعصاب» داريم كه بخش مهمي از اعمال حياتي ما را انجام مي​دهند، و مانند ساير دستگاههاي بدن، مادي هستند و تحت قوانين ماده فعاليت مي​كنند.في المثل، ما غده​هائي در زير زبان داريم بنام «غده​هاي بزاق» كه هم فعاليت فيزيكي دارند و هم شيميائي، هنگامي كه غذا وارد دهان مي​شود، اين چاههاي آرتزين! بطور خودكار و كاملاً اتوماتيك شروع به كار مي​كنند، و چنان حسابگرند كه درست به همان انداز كه آب براي جويدن و نرم كردن غذا لام است روي آن مي​پاشند، غذاهاي آبدار، كم آب، خشك، هر كدام به اندازه نياز خود، سهميه​اي از آب دهان دريافت مي​دارند!مواد اسيدي خصوصاً هنگامي كه زياد غليظ باشند، فعاليت اين غده​ها را افزايش مي​دهند، تا سهم بيشتري از آب دريافت دارند، و به اندازه كافي رقيق شوند و به ديواره​هاي معده زياني نرسانند!و هنگامي كه غذا را فرو برديم فعاليت اين چاه​ها خاموش مي​گردد، خلاصه، نظام عجيبي بر اين چشمه​هاي جوشان حكومت مي​كند كه اگر يك ساعت تعادل و حساب آنها بهم بخورد، يا دائماً آب از «لب و لوچه» ما سرازير است و يا باندازه​اي زبان و گلوي ما خشك مي​شود كه لقمه در گلوي ما گير مي​كند!اين كار «فيزيكي» بزاق است، ولي مي​دانيم كار مهمتر بزاق كار شيميائي آن است، مواد مختلفي با آن آميخته است كه با غذا تركيب مي​شوند و زحمت معده را كم مي​كنند.ماترياليستها مي​گويند سلسله اعصاب و مغز ما شبيه غده​هاي بزاقي و مانند آن داراي فعاليتهاي فيزيكي و شيميائي است (كه به طور مجموع «فيزيكو شيميائي» به آن گفته مي​شود) و همين فعاليتهاي «فيزيكوشيميائي» است كه ما نام آن را «پديده​هاي روحي» و يا «روح» مي​گذاريم.آنها مي​گويند هنگامي كه مشغول فكر كردن هستيم يك سلسله امواج الكتريكي مخصوص از مغز ما بر مي​خيزد، اين امواج را امروز با دستگاههائي مي​گيرند و روي كاغذ ثبت مي​كنند، مخصوصاً در بيمارستانهاي رواني با مطالعه روي اين امواج، راههائي براي شناخت و درمان بيماران رواني پيدا مي​كنند، اين فعاليت فيزيكي مغز ماست.علاوه بر اين سلولهاي مغز به هنگام فكر كردن، يا ساير فعاليتهاي رواني داراي يك رشته فعل و انفعالات شيميائي هستند.بنابراين روح و پديده​هاي روحي چيزي جز خواص فيزيكي و فعل و انفعالات شيميائي سلولهاي مغزي و عصبي ما نمي​باشد.آنها از اين بحث چنين نتيجه مي​گيرند1 ـ همانطور كه فعاليت غده​هاي بزاقي و اثرات مختلف آن قبل از بدن نبوده و بعد از آن نيز نخواهد بود، فعاليتهاي روحي ما نيز با پيدايش مغز و دستگاه اعصاب، موجود مي​شوند، و با مردن آن مي​ميرند!2 ـ روح از خواص جسم است، پس مادي است و جنبه ماوراي طبيعي ندارد.3 ـ روح مشمول تمام قوانيني است كه بر جسم حكومت مي​كند.4 ـ روح بدون بدن وجود مستقلي ندارد و نمي​تواند داشته باشد.


پيام قرآن ج 5


ايت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.