-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:350 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

چرا با اين كه از بسياري جهات خودكفا هستيم هنوز هم افراد بسياري درشهرستان ها و روستاها از گرسنگي و فقر رنج مي برند؟
هر چند بررسي عوامل مشكلات اقتصادي و معيشتي در كشور نيازمند تحقيقاتي عميق است اما به صورت مختصر مي توان عوامل آن را به دو دسته (عوامل ارادي و غير ارادي فقر) تقسيم كرد. گاهي فقر به سبب عواملي كه خود فرد در ايجاد آن نقش داشته پديد مي آيد و گاهي فرد آگاهانه يا ناآگاهانه كاري مي كند كه نتيجه اي جز فقر ندارد اين عوامل عبارت است از: 1- تنبلي و استقامت نداشتن ؛ بسياري از فقرها در تنبلي و پشتكار نداشتن افراد ريشه دارد حضرت علي(ع) مي فرمايد هر كس بر رنج (ناشي از كار) بردباري نورزد بايد فقر را تحمل كند.{V(الحياة ج، 4، ص 318)V} 2- بي برنامگي ؛ رمز موفقيت هر فرد داشتن برنامه اي متناسب با موقعيت خود و جامعه و تنظيم مخارج زندگي است در سطح كلان نيز كشورها با تنظيم برنامه هاي كوتاه و بلند مدت به سامان دهي وضعيت اقتصادي خود مي پردازند. بنابراين بي برنامگي و يا برنامه ريزي نادرست به پيدايش فقر مي انجامد به همين جهت امام علي(ع) نداشتن برنامه در زندگي و سوء تدبير را عامل فقر دانسته است.{V (همان، ص 321)V} بعضي از روايات نيز اسراف را سبب زوال نعمت دانسته اند. 3- امامان معصوم(ع) گناه را سبب كم شدن روزي انسان و از عوامل فقر مي دانند دسته اي از اين روايات از گناهان خاص مانند دروغ، خيانت، گسستن پيوندهاي خويشاوندي، اسراف و ستم نام برده اند. {V(ميزان الحمكه، ج 2، ص 996)V} و بعضي ديگر به طور كلي گناه را موجب زوال نعمت دانسته اند.{V(همان، ص 994) V}در مقابل بسياري از روايت ها نعمت خداوند و وسعت روزي را به ايمان و تقوا و كردار نيكي چون خوش اخلاقي، امانت داري، دعا و صدقه وابسته ساخته اند. 4- تكدي و اظهار نياز ؛ افرادي كه خود را بدين كار مي آلايند از تلاش دست برمي دارند و به درمان اساسي مشكل خود نمي انديشند و حاضر نمي شوند دشواري آن را تحمل كنند در نتيجه روز به روز بر دامنه فقرشان افزوده مي شود. 5- ديدگاه غلط نسبت به دنيا و آخرت ؛ گروهي چنان مي پندارند كه نيك بختي دنيا و آخرت، جمع شدني نيست و اگر بخواهند در جهان ديگر كامياب شوند بايد در دنيا در فقر و بيچارگي به سر برند. اينان به سبب برداشت هاي نادرست از مفاهيمي پر ارزش مانند زهد تقدير و تصورد نقش داشتن فرد در سرنوشت خويش تلاش اقتصادي ندارند و دچار تنگدستي مي شوند اما در مقابل گاهي افراد در فقر خود نقش ندارند، بلكه اين پديده بر آنها تحميل شده است و آنان ناگزيرند با آن دست و پنجه نرم كنند. مهمترين عوامل آن عبارت است از: {Tالف) عوامل طبيعي:T} گاه حوادثي رخ مي دهد كه شيرازه زندگي ها را فرو مي پاشد و زمينه ساز فقري جانكاه مي شود، مهمترين عوامل آن عبارت است از حوادثي مانند زلزله، آتش سوزي، سرقت، خشكسالي، جنگ و... البته برخي از آيات و روايات نشان مي دهد كه بخشي از اين حوادث نتيجه كردار انسان هاست و بخشي ديگر براي آزمون و ايجاد زمينه ارتقاي معنوي آن ها طراحي مي شود. (شوري، {V30 روم، 41، ميزان الحكمه ج 1، ص 300و 303و 309)V} {Tب) عوامل اقتصادي:T} مهترين عوامل پيدايش فقر تحميلي را بايد در عرصه اقتصاد جست و جو كرد و عامل اصلي در بين اين عوامل نوع روابط اقتصادي حاكم بر جامعه است روابط ناسالم اقتصادي بر بسياري از مردم تأثير مي نهد شكاف طبقاتي ميان اقليت پر درآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند براي مثال اجراي افتصاد سرمايه داري در كشورها توسعه نيافته مي تواند پي آمدهاي زيانبار درپي داشته باشد پي آمدهايي كه هر يك از عوامل مهم ايجاد و گسترش فقر به شمار مي آيد بخشي از اين آثار عبارت است از: 1- توزيع ناعادلانه ثروت: در جوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي كه براساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله طبقاتي روز افزون مي گردد. امام صادق(ع) مي فرمايد: آنچه بر سر فقرا، نيازمندان، گرسنگان و برهنگان مي آيد همه در اثر گناه توانگران است. {V(الحياة، ج 4، ص 329)V} و در روايتي ديگر آمده: هر گاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد بي نياز مي شدند. {V(اصول كافي، ج 1، ص 542)V} اين سخن ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. 2- افزايش بي رويه قيمت ها: يكي از ويژگيهاي اقتصاد سالم ثبات نسبي قيمت هاست تورم هاي لجام گسيخته آثار سوء فراواني در ابعاد مختلف اقتصاد بر جاي مي نهد بخشي از اين آثار در توزيع درآمدها، پس انداز ،توليد، بودجه دولت و موازنه تراز پرداخت ها قابل مشاهده است كه هر يك به نحوي در پديده فقر تأثير مي نهد. 3- فقدان امكانات شغلي: بي كاري بلاي اجتماعي، اقتصادي شناخته شده اي است كه موجب از دست دادن حيثيت و كاهش توليد و پس انداز مي انجامد و از عوامل مهم پيدايش و تشديد فقر شمرده مي شود. 4- ضعف مديريت و تخصص نيروي انساني: يكي از علل عمده فقر كشورها، فقدان مديريت متخصص و كاردان در امور اقتصادي است آيات و روايات بسياري، مؤمنان را از سپردن كارها به غير متخصصان و ناآگاهان باز داشته است در قرآن كريم مي خوانيم؛ {A{/Bوَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ قِياماً{w1-10w}{I4:5I}/}A}؛ {Mيعني اموالتان را كه خدا مايه سامان يابي زندگي شما قرار داده است، در اختيار كم خردان قرار ندهيدM}»، {V(نساء، آيه 5) V}. 5- بازدهي پايين و عدم كارآيي در تخصيص منابع: بيش تر اقتصاددانان اقتصاد را به معناي استفاده بهيمه از منابع كمياب مي دانند هر كشوري كه از منابع خود بهتر استفاده كند در توسعه موفق تر خواهد بود يكي از اشكال نادرست استفاده از اين منابع كه بسياري از كشورهاي جهان سوم از جمله ايران با آن دست به گريبانند، فروش منابع طبيعي به صورت خام است. كشورهاي ثروتمند و استعمارگران اين منابع را به بهاي ارزان مي خرند و پس از انجام تغييراتي به بهاي گزاف به صاحبان اوليه آن ها مي فروشند و حتي گاهي از نيروي ارزان و نيز پس انداز همين كشورها در بانك هاي كشورهاي توسعه يافته براي تبديل اين منابع استفاده مي شود. {Tج) عوامل فرهنگي - اجتماعي: T} 1- خودباختگي: گروهي از مردم كشورهاي جهان سوم در اثر تبليغات مسموم كشورهاي ثروتمند، دچار باورهاي غلط شده اند كه نتيجه اي جز عقب ماندگي و فقر ندارد خود باختگان چنين مي پندارند كه كشورهاي جهان سوم از نوآوري استعداد و نبوغ بي بهره اند و هميشه بايد منتظر بمانند تا نظريه هاي علمي و اختراع ها و اكتشافات از سرزمين هاي توسعه يافته به سمت جهان سوم سرازير شود. 2- انحصاري بودن دانش و فن آوري: كشورهاي توسعه يافته اغلب به جهت خوي استعمارگرانه شان از انتقال اين ابزارها به جهان سوم جلوگيري مي كنند يكي ديگر از نقشه هاي استعمار در جهان سوم فراهم ساختن زمينه براي فرار مغزهاست نتيجه اين فعاليتها عقب ماندگي و فقر بيش تر اين كشورهاست. 3- اعتياد، مفاسد اجتماعي و...: ترويج اعتياد در سطح جامعه از ديگر عوامل اجتماعي فقر است. افكندن جوانان در دام اعتياد، آسان ترين و مؤثرترين روش براي از بين بردن روحيه انقلابي و تلاش و فعاليت در يك كشور است و دشمنان براي رسيدن به اهداف خود از آن بهره مي گيرند. {Tد) ساير عوامل از قبيل: T} الف) انتخاب مدلي براي توسعه كه به عدالت اجتماعي و ارزشهاي اسلامي و ملي توجه نشده بود. ب) محاصره هاي اقتصادي، سياسي و... ج) مشكلات ناشي از بازسازي. د) خسارتهاي ناشي از جنگ تحميلي. ه) كاهش فاحش قيمت نفت پس از پيروزي انقلاب آن هم با توجه به تك محصولي بودن اقتصاد ايران كه از سياستهاي استعماري حاكم بر ايران بوده است. و) تأثير تورم جهاني بر اقتصاد داخلي. ز) رشد و افزايش بي رويه جمعيت. ح) تغيير الگوي مصرف در جامعه و پديدار شدن يك سري نيازها كه در گذشته نبوده و... مجموعه اين عوامل سبب شده كه متأسفانه عليرغم گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي هنوز ما در بخشهايي از كشور شاهد مشكلات اقتصادي و فقر و... باشيم البته اين مطلب بدين معنا نمي باشد كه نظام جمهوري اسلامي ايران به اين وضعيت راضي بوده و يا هيچ اقدامي را در جهت حل اين مشكلات انجام نداده باشد بلكه بر عكس مسؤلين عالي رتبه نظام اسلامي خصوصاً مقام معظم رهبري همواره نگراني شديد خود را از وضعيت بد اقتصادي و مشكلات معيشتي طبقات محروم و مستضعف جامعه اظهار داشته اند و در اين زمينه ضمن هشدار به مسؤلين مي فرمايند: (در وضعيت كنوني ثروت در كشور مي جوشد و كساني هستند كه مي توانند ثروت هاي زيادي را به دست آورند و بسيار مجذوب آن مي شوند و از ياد مي برند كه هدف آنها از قيام و مبارزه چه بوده است لذا در اين برهه حساس كه خطر فراموشي نيز وجود دارد توجه و مراقبت دولت مردان يك مسئله مهم و اساسي است) و در جاي ديگر ضمن تأكيد لزوم رعايت بر عدالت اجتماعي در جامعه مي فرمايند: (تمتع قشرهاي مختلف مردم از امكانات مشاركت در امور بايد متعادل باشد و به گونه اي عمل نشود كه برخي افراد زرنگ حتي با استفاده از قوانين بتوانند در سايه مسئله مشاركت در امور ثروت هاي باد آورده جمع كنند لازمه وجود ثروت هاي كلان و باد آورده برخي ها، استمرار فقر و محروميت برخي از فشرهاست و تا وقتي اين وضعيت ادامه يابد فقر ريشه كن نمي شود) {V(روزنامه ايران، 10/6/1375) V}و در راه فقرزدايي و تحقق عدالت اجتماعي و بهبود بخشيدن به مشكلات اقتصادي اقشار آسيب پذير جامعه از اوائل انقلاب تاكنون اقدامات اساسي و زير بنايي زيادي توسط ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي مانند جهاد سازندگي، كميته امداد و... صورت گرفته است ولي برطرف نمودن آن شكل كامل نيازمند حل اساسي زمينه ها و عوامل فقر و بسيج تمامي دستگاهها و امكانات دولتي و بالابردن سطح فرهنگ كار و توليد در جامعه و... مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.