-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

فلسفة نفخ صور چيست؟
اگر حقيقت نفخ صور دقيقا براي ما روشن نباشد كه نيست، فلسفه تربيتي آن چندان پوشيده نيست و آنچه فعلاً براي ما مهم است آثار تربيتي اين عقائد حقه است.

نفخه صور اولاً بيانگر اين حقيقت است كه مسأله مرگ و حيات عمومي موجودات عالم مسأله مشكل و پيچيده اي در پيشگاه خداوند نيست، با يك صيحة عظيم و مرموز عالمگير همة خلايق مي ميرند و با يك بانگ عظيم مرموز ديگر همه زنده مي شوند، گوئي خفتگاني بوده اند كه با اين فرياد بيدارگر، بيدار مي گردند.

اين پاسخي است به گفته كساني كه در امر معاد ترديد مي كردند و آن را مسأله محال يا مشكل مي پنداشتند و پيوسته بر پيغمبر اسلام(ص) خرده مي گرفتند .

ثانياً هشداري است به همه انسانها كه زندگي را پايدار ندانند و گرفتار غرور و غفلت نشوند و هر زمان احتمال دهند صيحة رستاخيز و نفخه مرگ برخيزد و آنها در همان حال به سوي ديار عدم بشتابند و با تمام آرزوهاي دور و دراز در كام مرگ فرو روند.

ثالثاً چگونگي نفخة صور و پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر درس تربيتي عميق ديگري به انسانها مي دهد كه در هر لحظه و هر حال آمادة استقبال از چنين حادثه عظيمي باشند، هرگز كار و وظيفه امروز خود را به فردا نيفكنند، چرا كه هيچ تاريخ معيني براي اين حادثه ناگهاني تعيين نشده و تقريباً بدون مقدمه آغاز مي شوند.

در حديثي از امام علي بن الحسين(ع) مي خوانيم كه بعد از شرح مبسوطي درباره نفخة صور، « راوي » مي گويد وقتي سخن امام (ع) به اينجا رسيد «رَاَيْتُ عَلَيَّ بْنَ الْحُسَيْن يَبْكي عنْدَ ذلكَ بُكاء ًشَديدا ً» [امام (ع) را در اين حال ديدم كه شديداً گريه مي كند] (و ازمسأله پايان ناگهاني دنيا و فرا رسيدن قيامت و حضور در پيشگاه خداوند سخت نگران است).

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.