-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفة بيان گسترده و شرح نامه اعمال در آيات قرآن و روايات چيست؟

بدون شك بيان گسترده و شرح نامة اعمال در آيات قرآني و روايات مخصوصاً با توجه به اينكه تمام جزئيات اعمال و سخنان و نيات در آن ثبت مي شود، در درجه اول به منظور آثار تربيتي آن است و كراراً گفته ايم قرآن شرح تمام معارف واقعي را وسيله اي براي تهذيب نفوس و تكامل ارواح و تقويت مباني اخلاق و تقوي قرار داده و به انسانها هشدار مي دهد كه مراقب گفتار و رفتار خويش باشند كه همه چيز ثبت مي شود و يكجا در قيامت بي كم و كاست ارائه داده خواهد شد.

درست است كه احاطه علمي پروردگار ما فوق همه اينها است و كسي كه ايمان كامل به احاطه علمي خداوند و حضور وجودي او در همه جا و هر زمان دارد، نيازي به نامة اعمال ندارد، ولي در غالب مردم، توجه به اين حقيقت مي تواند منشأ آثار فراواني باشد.

كسي كه مي داند دائماً نوار ضبط صوتي همراه او است و يك دستگاه كاملا مجهز فيلمبرداري در خلوت و اجتماع از باطن و ظاهر و درون و بيرون او، فيلمبرداري مي كند و سر انجام تمام اين فيلمها و آن نوارها ، به صورت پرونده زنده و گويا و غير قابل انكاري در يك دادگاه عدل بزرگ مطرح مي شود، به طور يقين چنين انساني كاملاً مراقب اعمال و رفتار و گفتار خويش خواهد بود و تقواي نيرومندي بر درون و جود او حاكم مي شود.

ايمان به مسأله نامة عمل كه هر صغير و كبيري در آن مستتر است و فرشتگاني كه شب و روز با انسانند و مأمور ثبت و ضبط اين اعمالند و ايمان به اين حقيقت كه در صحنة محشر، نامة اعمال در برابر ديدة همگان گشوده مي شود و تمام گناهان مستور در آن نمايان مي گردد و ماية رسوائي درميان دوست و دشمن است، عامل باز دارنده عجيبي از گناهان است.

به عكس نامة اعمال نيكوكاران سبب آبرو و اعتبار و افتخار آنها مي گردد، حتي از آنچه در مثال نوار و فيلم گفته شد برتر و بالاتر و مؤثرتر است و اين انگيزه مهمي بر اعمال نيك خواهد بود.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.