-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35027 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در قرآن آيات فراواني داريم كه ظاهر آن حاكي از تجسم و تجسد اعمال در قيامت است آيا ممكن است اعمال آدمي باقي بماند با اينكه عمل بعد از انجام محو مي شود؟

امروز ثابت شده هيچ چيز در جهان از ميان نمي رود، حتّي اعمال ما كه به صورت انرژيهاي مختلفي ظاهر مي گردد، اگر ما سخن مي گوئيم صداي ما به صورت امواج خاص صوتي در فضاي اطراف پخش مي شود و به مولكولهاي مواّج هوا و ديوارهاي اطراف و بدن ما اصابت كرده و تبديل به انرژي ديگري مي شوند، آن انرژي نيز ممكن است چندين بار تغيير شكل دهد، ولي به هر حال نابود نمي گردد. حركات دست و پاي ما نيز نوعي انرژي است، اين انرژي مكانيكي هرگز نابود نمي شود، ممكن است تبديل به انرژي حرارتي يا انرژي ديگر گردد، خلاصه اينكه نه تنها مواد اين جهان، كه انرژيهاي آن نيز ثابت و پايدارند، هر چند تغيير شكل مي دهند.

ديگر اينكه اين نكته نيز با مطالعات دانشمندان و آزمايشهاي آنها به ثبوت قطعي رسيده است كه ميان «مادّه» و«انرژي» رابطه نزديكي است؛ يعني ماده و نيرو دو مظهر از يك حقيقتند و «ماده» همان نيروي متراكم و فشرده است و«نيرو» همان ماده گسترده و لذا در شرائط معيني مي توانند تبديل به يكديگر شوند.

انرژي اتمي چيزي جز تبديل «ماده»به « انرژي» نيست يا به تعبير ديگر شكافتن دانه هاي اتم و آزاد كردن انرژي آن.

هم اكنون ثابت شده كه انرژي حرارتي خورشيد چيزي جز انرژي اتمي كه از انفجار اتمهاي خوشيد سرچشمه مي گيرد نيست و به همين دليل، هر شبانه روز مقدار زيادي از وزن خورشيد كم مي شود؛ هر چند اين مقدار در برابر وزن و حجم خورشيد ناچيز است.

بدون شك همان گونه كه ماده قابل تبديل به انرژي است، انرژي نيز قابل تبديل به ماده است، يعني اگر نيروها و انرژيهاي پخش شده بار ديگر متراكم و حالت جسميت و جرم به خود بگيرد، به صورت جسمي نمايان مي شود.

بنابراين هيچ مانعي ندارد كه اعمال و گفتار ما كه انرژيها ي مختلفي هستند و هرگز محو و نابود نمي شوند، بار ديگر به فرمان پروردگار جمع آوري شده و به صورت جسمي درآيند و مسلم است كه هر عمل، جسمي خواهد شد متناسب با ويژگيهايش؛ نيروهائي كه در راه اصلاح و خدمت و درستي و تقوي به كار گرفته شده به صورت زيبائي متناسب آن در مي آيد و نيروهائي كه در راه جور و ستم و زشتي و فساد به كار رفته به صورتي زشت و ناپسند و تنفر آميز مجسم مي گردد.

بنابراين، مسأله تجسم اعمال رامي توان يكي از معجزات علمي قرآن محسوب داشت و در آن روز كه مسأله بقاء انرژيها و تبديل ماده به انرژي و بالعكس، مطلقا در ميان دانشمندان مطرح نبود، با صراحت در آيات و روايات عنوان گرديد.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.