-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35028 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در آيات و روايات چه تصويري از دادگاه بزرگ الهي در قيامت ارائه شده است؟

با اينكه مسلما ًدرك حقايق مربوط به قيامت«به طور تفصيل» براي ما زندانيان عالم دنيا امكان پذير نيست، چرا كه جهاني است فوق اين جهان و برتر و بالاتر از آن كه حتي تصور مفاهيم حاكم برآن جهان براي ما بسيار مشكل است، همان گونه كه براي طفل دبستاني تصور علوم گسترده دانشگاهي امكان پذير نيست.

ولي با اين حال يك ترسيم اجمالي از آيات فوق و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است از آن دادگاه مي توان ارائه داد.

جهاني است كه همه حقايق پنهاني در آن آشكار مي گردد، موجودات بيجان جان مي گيرند و همه جا و همه چيز يك پارچه حيات وزندگي خواهد بود.

از دست و پا و چشم و گوش گرفته، تا پوست تن، و ساير اعضاي پيكر، همه به نطق در مي آيند و اعمالي را كه انجام داده اند بازگو مي كنند.

از سوي ديگر تمام اعمال آدمي در برابر او مجسم شده و در آنجا حضور مي يابد، نامه هاي اعمال كه با خطوط غير قابل انكاري ترسيم شده از يكسو، شاهداني از فرشتگان و انبيا و اولياء از سوي ديگر، و برتر از همه اينها، گواهي ذات پاك خداوند بر اعمال انسانها است.

صحنه اي است تكان دهنده و بسيار وحشتناك كه حتي اعمالي به اندازه يك خردل و يك ذره مورد محاسبه قرار مي گيرد، و نيتها نيز در پرونده هاي اعمال كاملا نمايان است!.

در يك لحظه به حساب همه مي رسند و حق و عدالت بر تمام آن دادگاه بزرگ سايه افكنده و كوچك و بزرگ حتي انبياي مرسلين در آن دادگاه حاضر مي شوند.

تمامي اختلافات، برچيده شده و همه جرّ و بحثها پايان مي گيرد، نسبت به تمام مظلومان عالم از ظالمان احقاق حق مي‎شود و آنچه را كه بسياري از مردم هر گز باور نمي كردند آشكارا با چشم خود مي بينند!.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.