-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معجزه كار خدا است يا نتيجة قدرت نفوس پيامبران است؟

سخن در اين است، آيا معجزه را خداوند انجام مي دهد و كار پيامبر (ص) تنها دعا كردن و درخواست نمودن است و يا اينكه خداوند، قدرتي به نفوس پيامبران و ارادة آنها مي دهد كه مي توانند باذن الله اين گونه خارق عادات را ظاهر سازند.بدون شك پاره اي از معجزات همچون قرآن مجيد، كار خدا و كلام خدا است، سخن در معجزات ديگري همچون معجزة عصاي موسي(ع) و يد بيضاء يا معجزات حضرت مسيح(ع) در زمينه احياي مردگان و شفاي بيماران مي باشد.از نظر دليل عقل هر دو احتمال ممكن است؛ يعني هيچ مانعي ندارد كه معجزه از سوي خدا به دعا و در خواست پيامبر انجام شود و يا خداوند چنين قدرتي را به نفوس پيامبران دهد، هيچكدام از اين دو منافات با اصل توحيد و استناد معجزات به خداوند ندارد.ظواهر آيات قرآن نيز مختلف است، در مورد احياي مردگان به وسيلة مسيح(ع) مي فرمايد«وَ اُحْيِيِ الْمَوْتي بِاِذْنِ اللهِ» [من مردگان را به فرمان خداوند زنده مي كنم] در اينجا احياي مردگان را به خود نسبت مي دهد.در حالي كه در مورد ساختن و آفرينش يك پرنده مي گويد «فَاَنْفَخَ فيهِ فَيَكُونُ طَيْرَاً بِاِذْنِ اللهِ» آل عمران/49 [من در آن صورتي كه از گل ساخته​ام، مي دمم، و به فرمان خدا پرنده اي مي شود]اولي نشان مي دهد كه بعضي از معجزات، كار انبياء به فرمان خدا است و دومي نشان مي دهد كه بعضي ديگر كار خداوند است و همانگونه كه گفتيم هر دو سر انجام به ارادة الهي باز مي گردد و هيچ گونه منافاتي با اصل توحيد ندارد.آيا تأثير يك داروي شفا بخش كه آن هم باذن الله است با اصل توحيد مخالف است؟ مسلماً نه، چه مانعي دارد كه ارادة شخص پيامبر(ص) باذن الهي مؤثر در احياي مردگان و شفاي بيماران باشد و آنها كه اصرار در نفي اين معني دارند از اين حقيقت غافلند كه تأثير هر چيز به اذن الله است و آن عين توحيد است.
پيام قرآن ج 7


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.