-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35105 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه علامه حلي در مورد فلسفة بعثت انبياء و نصب امامان معصوم چيست؟

علامه حلي به نُه فلسفه اشاره كرده است كه بسياري از آنها در مورد نصب امامان معصوم نيز صادق است1 ـ تقويت شناخت عقلي به وسيلة بيان نقلي ، به اين ترتيب كه انسان با نيروي عقل بسياري از حقايق را چه در اصول و چه در فروع دين درك ميكند، ولي گاه در اعماق دلش وسوسههايي وجود دارد ، و همين تزلزل مانع از اعتماد بر آن و انجام آن ميگردد ، اما هنگامي كه اين احكام عقلي با بيان پيشوايان معصوم الهي تأييد و تقويت شود هر گونه ابهام و تزلزل زدوده خواهد شد، و انسان با قوت قلب به سراغ انجام آن ميرود.2 ـ گاه انسان از انجام كارهايي بيم دارد، چرا كه ميترسد بر خلاف رضاي خدا تصرف در قلمرو حاكميت او كرده باشد، بيان پيشوايان الهي اين بيم و ترس را زايل ميكند.3 ـ تمام اعمال انسان در محدودة «حسن و قبح عقلي» جمع نميشوند ، و چه بسيارند اموري كه عقل انسان حسن و قبح آن را درك نميكند ، در اينجا بايد دست به دامان پيشوايان الهي شود، و خوبي و بدي آنها را درك كند.4 ـ بعضي از اشياء ، مفيد و بعضي زيان بخشند، و انسان تنها با فكر خود و بدون راهنمايي پيشوايان الهي قادر به درك سود و زيان همة آنها نيست ، اينجاست كه احساس نياز به آنها ميكند.5 ـ انسان يك موجود اجتماعي است ، يعني بدون همكاري و تعاون با ديگران قادر بر حل مشكلات زندگي خود نميباشد، اين نكته نيز مسلم است كه اجتماع بدون داشتن قوانيني كه حقوق همة افراد را حفظ كند و آنها را در مسير صحيح پيش ببرد، سامان نخواهد يافت ، و به كمال مطلوب نخواهد رسيد، تشخيص اين قوانين به طور صحيح و سپس اجراي آنها جز به وسيلة رهبران آگاه و پاك و معصوم الهي صورت نخواهد گرفت.6 ـ انسانها در درك كمالات و تحصيل علوم و معارف و كسب فضايل متفاوتند . بعضي توانايي بر حركت در اين مسير را دارند، و بعضي عاجز و ناتوانند. رهبران الهي گروه اول را تقويت ميكنند، و گروه دوم را مدد ميدهند تا هر دو گروه به كمال ممكن برسند.7 ـ نوع انسان نيازمند به وسايل و صنايع و علومي است ، رهبران الهي ميتوانند بنيانگذار و محرك انسانها در وصول به اين هدف گردند.8 ـ مراتب اخلاق در انسانها متفاوت است ، و براي پرورش اين فضايل تنها راه ، رهبران پاك و معصوم الهي هستند.9 ـ پيشوايان الهي از ثواب و عقاب و پاداش و كيفر الهي در برابر طاعت و گناه آگاهي كامل دارند و هنگامي كه ديگران را از اين امور آگاه كنند انگيزة نيرومندي براي انجام وظايف در آنان پيدا ميشود. (ر.ك شرح تجريد/271 (با كمي تلخيص و اقتباس)).
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.