-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

ويژگي امامان معصوم علاوه بر «علم» و «عصمت» چه ميباشد؟

امامان معصوم(ع) بايد علاوه بر مقام «علم» و «عصمت» ويژگيهاي زير را داشته باشند1 ـ صدق گفتار ـ چرا كه اگر اين وصف در آنان نباشد اعتماد و اطميناني كه براي پيوند معنوي پيروان و پيشوايان لازم است حاصل نميشود2 ـ پايبند بودن به پيمانها و وعدهها ـ زيرا بخش مهمي از دعوت آنان بر اساس وعدههايي است كه به مردم ميدهند، اگر «صادق الوعد» نباشند اركان اعتماد عمومي نسبت به آنها متزلزل ميشود.3 ـ امانت در حفظ و دايع و احكام الهي و ابلاغ آنها كه آن نيز يكي از اركان اعتماد و اطمينان است.4 ـ علاقه و دلسوزي فوق العاده نسبت به مردم كه اگر اين ويژگي نباشد هرگز تن به زحمات و مشقتهاي طاقت فرساي رهبري مردم – مخصوصاً افراد نادان و متعصب و لجوج را – نخواهد داد.5 ـ اخلاص و بينظري كامل ، و عدم انتظار هر گونه پاداش مادي كه اگر آن نباشد جاذبة دعوت و رهبري آنها از ميان خواهد رفت .6 ـ نيكوكاري و احسان دربارة دوستان و حتي دشمنان كه از مظاهر صفات رحمانيت و رحميت خداوند است و سبب پيوند معنوي پيروان و پيشوايان ميگردد.7 ـ شجاعت فوقالعاده و نداشتن ترس از غير خدا كه در قرآن مجيد به عنوان ويژگي اصلي مبلغين «رسالات اللّه» شمرده شده، چرا كه رمز اصلي موفقيت همين است و بدون آن كاري در مسألة رهبري پيش نميرود.8 ـ توكل مطلق بر خداوند – چرا كه بسيار ميشود كه رهبر الهي تنهاي تنها ميماند و فساد فوق العادة محيط او را از همگان جدا ميسازد ، اگر تكيه بر توكل الهي نداشته باشد، ادامة راه براي او ممكن نيست.9 ـ نرمش و حسن خلق – ويژگي ديگري است كه در آيات قرآن در مورد پيامبر اسلام (ص) آمده و در حقيقت هر رهبر الهي (خواه پيامبر (ص) يا امام معصوم) بايد واجد آن باشد ، در غير اين صورت خشونت و تندخويي و «فظ غليظ القلب» بودن سبب پراكندگي مردم و عقيم ماندن هدف رهبران الهي ميگردد.10 ـ پيروزي در آزمايشهاي سخت – كه قرآن مجيد اعطاي منصب امامت را به ابراهيم (ع) متكي به آن ميشمرد.در حقيقت رهبران معصوم بايد از كورههاي امتحانات سخت سالم بدر آيند ، و شايستگي رهبري جسم و جان و ظاهر و باطن همة مؤمنان را داشته باشند.
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.