-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ولايت تكويني چند صورت ميتواند داشته باشد؟

«ولايت تكويني» چهار صورت ميتواند داشته باشد كه بعضي «قابل قبول» و بعضي «غير قابل قبول» است1 ـ «ولايت در امر خلقت و آفرينش جهان» به اين معني كه خداوند به بندهاي از بندگان يا فرشتهاي از فرشتگان خود توانايي دهد كه عوالمي را بيافريند، يا از صفحه هستي محو كند، به يقين اين امر محالي نيست، چرا كه خداوند قادر بر همه چيز است و هرگونه توانايي را ميتواند به هر كس بدهد، ولي آيات قرآن در همه جا نشان ميدهد كه آفرينش عالم هستي و سماوات و ارضين و جن و انس و فرشته و ملك و گياه و حيوان و كوهها و درياها، همه به قدرت پروردگار انجام گرفته ، نه به وسيله بندگان خاص يا فرشتگانش ، و لذا همه جا نسبت خلقت به او داده شده ، و در هيچ موردي اين نسبت (به طور گسترده ) به غير او داده نشده است ، بنابراين خالق آسمانها و زمينها و گياه و حيوان و انسان تنها خدا است .2 ـ ولايت تكويني به معني واسطه فيض بودن – به اين معني كه هر گونه امداد و رحمت و بركت و قدرتي از سوي خداوند به بندگانش يا ساير موجودات جهان هستي ميرسد از طريق اولياء الله و بندگان خاص او است ، همانند آبهاي آشاميدني خانههاي يك شهر كه همه از طريق شاه لوله اصلي ميگذرد ، اين لولة عظيم آبها را از منبع اصلي دريافت ميدارد و به همه جا ميرساند ، و از آن تعبير به «واسطه در فيض» مينمايند.3 ـ ولايت تكويني در مقياس معين، مانند احياي مردگان و شفاي بيماران غير قابل علاج و امثال آن.نمونههايي از اين نوع ولايت درباره بعضي از پيامبران در قرآن مجيد با صراحت آمده روايات اسلامي نيز شاهد و گواه بر آن است ، از اين رو اين شاخه از ولايت تكويني نه تنها از نظر عقل امكانپذير است، بلكه دلايل نقلي متعدد نيز دارد.4 ـ ولايت به معني دعا كردن براي تحقق امور مطلوب، و انجام آن به وسيلة قدرت خداوند ، به اين ترتيب كه پيامبر (ص) يا امام معصوم دعا ميكند و آنچه او از خدا خواسته است تحقق مييابد.اين معني نيز هيچگونه مشكل عقلي و نقلي ندارد و آيات و روايات مملو از نمونههاي آن است ، بلكه شايد از يك نظر نتوان نام ولايت تكويني بر آن گذاشت چرا كه استجابت دعاي او از سوي خدا است.
پيام قرآن ج 9


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.