-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا رسيدن به مقام عصمت انحصاري است؟
آنچه در جهان امكان يافت ميشود، موهبت الهي است: «وما بِكم مِن نعمة فمِن الله» نحل/53؛ وليّ نعمت نعمتها خداست، ليكن درجات مواهب خدا فرق ميكند، علل عادي بعضي از امور، فراوان و مشهود است و علل بعضي ديگر مخفي است و گر نه انسان چيزي را با تفويض و اختيار مالك نميشود كه خدا در تحقق آن نقشي نداشته باشد. هر موجود ممكني به استناد واجب يافت ميشود، حتي علوم عادي هم معلّمش خداي سبحان است: «عَلَّم الانسان ما لم يَعلم» علق/5.

انسان ميتواند با رياضت شرعي و تهذيب نفس، به مقام عصمت دست يابد؛ عصمت منحصر به پپغمبران و امامان معصوم(ع) نيست، البته هر پيغمبر يا امامي بايد معصوم باشذ، ولي هر معصومي پيغمبر يا امام نيست. با تهذيب نفس ميتوان نسبت به آينده مصون ماند و نيز ممكن است گذشته را با كفارات و ... جبران كرد اما نميتوان آن را به گونهاي ترميم كرد كه عصمت نسبت به گذشته تحصيل شود؛ چون نميتوان واقع شده را تغيير داد، گرچه هر انساني ميتواند قبل از بلوع، در سايه تعليم و تربيت و تهذيب و تزكيه به جايي برسد كه در هنگام بلوغ معصوم باشد.

كسي كه از تعليم و تربيت صحيح اولياي الهي بهرهمند است، ممكن است به مقامي از عصمت نايل شود كه در مسائل علمي نيز اشتباه نكند: «اِن تَتّقوا الله يَجعل لكم فُرقانا» انفال/29، فاروق محض نصيب او گردد، نه بد بفهمد و نه فهميدهها را بد نگه دارد، گرچه ممكن است بعضي از چيزها را نداند، چون عصمت نيز مانند ساير كمالات وجودي داراي درجات و شئون و شُعب است، نه اين كه در همه افراد يكسان باشد.

آنچه انحصاري و موهبتي است و كسي نميتواند با تلاش و كوشش آن را كسب كند نبوّت، رسالت و امامت است: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» انعام/124. امامان معصوم تنها دوازده نفرند ولي معصوم شدن ممكن است، همچنان كه حضرت فاطمه زهرا (عليها أفضل صلوات المصلين) داراي ملكه عصمت بود بدون آن كه داراي سمت نبوت، رسالت و امامت باشد.

عصمت علمي و عملي گرچه هر دو موهبت است، ولي انسان ميتواند زمينه اين دو را در خود فراهم كند تا خداي سبحان كه وهّاب مطلق است، برابر استعداد فراهم شده، كمال عصمت را عطا كند: «وَ اتاكم مِن كلَّ ما سَألتَموه» ابراهيم/124. يعني هر چه را به لسان استعداد سئوال كرديد جواب آن آماده است و خداي سبحان عطا خواهد كرد: «لكل مسأله منك سمع حاضر» (مفاتيحالجنان/اعمال ماه رجب).

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.