-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35229 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اموري كه خارق عادت بوده و با طبيعت مأنوس نيست به چند قسم تقسيم ميشود؟
به چهار قسم تقسيم كردهاند: معجزه، كرامت، اعانت و اهانت. آنچه انبيا دارند معجزه است و آنچه را ائمه و اولياي الهي دارند كرامت و آنچه مؤمنان متوسط واجدند اعانت و آنچه سايرين، نظير مسيلمه كذاب، از آن برخوردارند اهانت است، چنانكه گفتهاند: وي براي افزايش آب، به درون چاه، آب دهان انداخت و آب چاه خشك شد! اين توهيني است نسبت به او و تثبيتي است نسبت به اصل رسالت رسول اكرم(ص).

خرق عادت اگر با دعوي نبوت و تحدّي (مبارز طلبي) همراه بود معجزه است و اگر با دعوي نبوت همراه نبود كرامت است.

خرق عادت به اذن خداي سبحان جزو شئون ولايت است و اختصاص به رسالت ندارد. فرق آنچه پيامبر ميآورد با آنچه غير او ميآورد آن است كه پيامبر مستقيماً به خداوند اتكاء تكويني و تشريعي دارد و ديگران به وسيله پيامبر، فيض را از خداوند دريافت ميكنند، همان طور كه پيامبر در مسئله خرق عادت به پيش ميرود.

محور تأسي و اقتدا به پيامبر، خصوص عمل به ظواهر ديني نيست، بلكه هم عمل به ظواهر- كه آغاز سير است_ و هم عمل به باطن_ كه دسترسي به تصرف در نظام آفرينش و نيز نيل به مراحل فراتر و بهرهمندي از علوم و اكتشافات غيبي، در گرو آن است_ را شامل ميشود. همان گونه كه روح بر بدن مسلط است و اگر قوي شد نه تنها بر بدنهاي ديگران، بلكه به ميزان قوتش بر عالم آفرينش مسلط است. البته همه اين تصرفها به اذن خداست و ذكر جامع «لا حول و لا قوة الا بالله» هرگونه تحول و اعمال قدرت را به عنايت الهي ميداند.

بنابر اين سالكان الي الله ميتوانند اين راه را پيموده، به اعانت و كرامت و بالاتر از آن نايل شده، خرق عادت كنند و به اين وسيله دين مردم را تقويت كرده، مردم را به دينداري علاقمند كنند.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.