-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35242 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

برخي از رواياتي كه پيرامون دوستي و محبّت نسبت به پيامبر و عترت او آمده كدامند؟
1- اَنَس ميگويد:مردي از اهل باديه از پيامبر پرسيد: «مَتي قيام الساعة؟»؛ رستاخيز چه روزي فرا ميرسد؟ همزمان با اين پرسش هنگام نماز شد، حضرت رسول(ص) پس از نماز، آن سائل را طلب كرده و فرمود: «فما أعددت لها؟»؛ براي آن روز چه ذخيرهاي فراهم كردهاي؟. عرض كرد: سوگند به خداوند كه نماز و روزه فراواني براي قيامت ذخيره نكردهام، ولي خدا و پيامبرش را دوست ميدارم. آنگاه پيامبر فرمودند: «المرء مع من أحب»؛ انسان با محبوبش محشور ميشود. أََنَس ميگويد: «فما رأيت المسلمين فَرحوا بَعد الاِسلام بِشَيء أشد من فرحهم بهذا»؛ [مسلمانان را پس از رهايي از جاهليت و نيل به اسلام نديدم به چيزي به اين اندازه خوشحال شده باشند.] (بحار17/13)

2- امام باقر(ع) ميفرمايد: روزي رسول اكرم(ص) در حضور مردم چنين فرمودند: «أَحبوا الله لِما يَغذوكم به مِن نعمه و أَحبوني ِلله عَزّ و جلّ و أحِبوا قِرابتي لي» (بحار17/14)؛ به خدا علاقه مند باشيد، زيرا غداي جسم و جان شما را فراهم ميكند و براي رضاي خدا به من علاقه مند باشيد، زيرا من مجراي فيض او هستم و به اهل بيت من علاقه مند باشيد، زيرا آنها رابط ميان من و شما هستند.

3- در حديث ديگري كه به نوبه خو سلسة الذهب است، اميرالمؤمنين( ع) ميفرمايد: مردي از انصار به حضور پيامبر شرفياب شد و گفت: من توان تحمل فراق و هجران شما را ندارم؛ وارد منزل و كارگاه ميشوم، به ياد شما ميافتم و دست از كار ميكشم و روبه سوي شما ميآورم تا به زيارت شما نايل شوم، اينها به خاطر اين است كه شما را دوست ميدارم، اكنون به اين فكر افتادهام كه روز قيامت كه شما وارد بهشت شده و به أعلي عليين عروج كرديد، من چه كنم؟

در اين هنگام اين ايه شريفه نازل شد: «و مَن يُطع الله والرَسول فأولئك مَع الَذين أَنعم الله عَليهم مِن النَبيين و الصِديفين و الشُهداء و الصالحين و حَسن أولئك رفيقاً» نساء/69؛ پيروان خدا و پيامبر، با سلسله انبيا و صديقان و شاهدان و صالحان محشور ميشود و آنها رفقاي خوبي هستند، زيرا خسته دلان قافله را پشت سر نميگذارند، بلكه تا مرز امكان آنها راه همراه خود ميبرند، سپس پيامبر گرامي(ص) «آن مرد را به حضور طلبيد و اين آيه را بر وي تلاوت كرد و به او بشارت داد (بحار8/188).

4- پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: «لايُؤمن عَبد حتي أََكون أحب اليه من نَفسه و يكون عِترتي أَحب اليه من عِترته و يكون أهلي أَحب اليه من أَهله و يَكون ذاتي أحب اليه مِن ذاته» (بحار17/13)؛ [ايمان بندهاي كامل نميشود مگر اين كه من پيش او، محبوتر از خود او باشم (علاقهاش به من بيشتر از خودش باشد) و عترت من پيش او، محبوبتر از عترت خودش و اهل بيت من پيش او، محبوبتر از اهل بيت خودش و ذات من پيش او، محبوبتر از ذات خودش باشد.]

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.