-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35243 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اينكه وجود پيامبر اكرم(ص) عقل منفصل جوامع بشريست به چه معناست؟
وجود مبارك پيامبر(ص) عقل منفصل جوامع بشري است، هم نسبت به اميين: «هُو الذي بَعث في الأميين رَسولاً منهم...» جمعه/2، و هم نسبت به مؤمنان: «لَقد مَنَّ الله علي المؤمنين اِذ بعث فيهم رَسولاً...» آل عمران/164، بلكه نسبت به فرشتگان نيز چنين است، زيرا آدم(ع) كه به عنوان انسان كامل، معلم و مسجود فرشتگان قرار گرفت، خود، مظهري از مظاهر حقيقت محمديه است. از طرفي انسان عاقل ميكوشد قواي تحريكي خود را فداي قواي ادراكي خود و قواي نازله ادراكي را فداي قواي عاليه آن كند. يعني با دستش از چشم و با چشم و گوشش از قواي درون وبا قواي درون از عقلش كه عاليترين قوه خدادادي است، حمايت ميكند.

در اين زمينه سخن معروف اميرالمؤمنين(عليه أفضل صلوات المصلين) راهگشاست كه فرمود: «فَاِذا حَضرت بلية فاجعَلوا أموالكم دون أَنفسكم و اذا نَزلت نازلة فاجعَلوا أنفسكم دون دينكم» (بحار65/212)؛ اگر سانحه ناگواري رخ داد، مالتان را فداي جانتان كنيد و اگر از جانتان گذشته و به دينتان آسيب ميرساند، جانتان را سپر دينتان قرار دهيد تا آن را حفظ كيند و در اين حال اگر كسي از دينا رخت بر بندد، تكليفي ندارد، زيرا با دين از دينا رفته است.

بر اين اساس، انسان موظف است عقل منفصل خود، يعني رسول اكرم(ص) را اكرام كرده، بيش از عقل متصل به او علاقه مند باشد و همان گونه كه هنگام خطر، قواي تحريكي و اداركي فداي عقل ميشوند، بايد همه انسانها فداي پيامبر شوند. گرچه در ميان انسانها خردمند فرزانه كم نيست ولي همه آنها نسبت به مقام انسان كامل (پيامبر) به منزله اعضا و جوارح هستند. پيامبر عقل جامعه بشري است و هيچ انساني حق ندارد قواي مادون را اصل شمرده و از عقل دست بردارد.

قرآن كريم درباره جاننثاري در راه حمايت و حراست از رسول اكرم(ص) ميفرمايد: «ما كان لِأهل المَدينة ومَن حَولهم من الأَعراب أَن يَتخلفوا عَن رسول الله و لا يَرغبوا بِأنفسهم عَن نفسه» توبه/120؛ مبادا كسي به واسطه خويشتن دوستي از پيامبر اعراض كند، زيرا او جان جانان است و كسي حق ندارد جان خود را بالاتر از جان رسول خدا بداند و به هنگام خطر او را رها كرده و به فكر حفظ خود باشد، بلكه بايد همه نيروها صرف محافظت از آن حضرت شود، زيرا «النبّي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» احزاب/6. البته چنين نيست كه اگر كسي فداي پيامبر شد، خود را فداي بيگانه كرده باشد بلكه خودِ نازل را فداي خودِ كامل كرده است، زيرا براي انسان چندين حقيقت است و هر مرحله نازلي فداي مرحله عالي و آن نيز فداي مرحله اعلا ميشود.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.