-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامبر(ص) در جواب كساني كه گفتند اگر پيامبر(ص) فرستاده پروردگار است بايد داراي امكانات مادي وافر باشد چه فرمودهاند؟
آنان در حقيقت چنين برهان اقامه كردند كه اگر او رسول پروردگار جهان است بايد داراي امكانات مادي وافر باشد و چون ندارد و زندگي او ساده و بدون تجمّل است، پس رسول خدا نيست هود/12. با چنين مغالطهاي رسالت پروردگار عالم را با سفارت پادشاهان مقايسه كردند و چون سفراي سلاطين داراي جامههاي گران بها و قصرهاي مجلل بودند گفتند، كسي هم كه سفارت و رسالت الهي را به عهده دارد، بايد چنين باشد. آنان شبهه را در قالب قياس مغالطهاي طرح كرده و از راه بطلان تالي، بطلان مقدم را استنتاج كردند، در حالي كه اصل تلازم بين مقدم و تالي ممنوع است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت:

اوّلاً: قرآن كريم ميفرمايد: خداي سبحان ميداند كه رسالت و سفارت خود را به كدام انسان وارسته اِعطا كند: «الله أَعلم حَيث يجعل رسالته» انعام/124.

ثانياً: كسي كه گرفتار تكاثر و زراندوزي است، نياز مستمندان و مشكلات مردم را درك وصل نميكند بلكه در رامشگري بردگان و كنيزكان و قصور و خانههاي مجلل بوده، بين او و توده مردم فاصله بسيار است و چنين انساني چون قبله وي زخارف دنياست مردم بيپناه را نميپذيرد، از اين رو هرگز نخواهد توانست، معلم، هادي، راهنما و امام انسانها باشد.

بنابر اين داشتن زر و زيور و ثروت نه تنها شرط رسالت نيست، بلكه مانع آن خواهد بود، مگر اين كه حشمت و جاه و جلال با ساده زيستي همراه باشد، نظير حضرت سليمان(ع) به طوري كه مال در اختيار دولتمرد قرار گرفت نه عكس آن، ليكن در اغلب موارد، تكاثر ثروت مايه غفلت است، زيرا مقداري از عمر صرف تحصيل آن و مقدار ديگر مصروف در نگهداري آن ميشود.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.