-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35321 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حوزه خلافت انسان تا چه حد است؟
معناي قيد (في الأرض) در آيه شريفه (اِنِي جاعِل فِي اِلأَرض خَليفةً بقره/آيه 30 اين نيست كه ميخواهد انسان كامل تنها در «زمين» خليفه او باشد. اگر انسان خليفه خدا در زمين و قلمرو خلافت او منحصر به زمين باشد، ديگر فرشتگان آسمان در برابر او ساجد نيستند چون در اين حال آنها خليفة الله در آسمان خواهند بود و از طرف ديگر لازم ميآيد كه انسان به همه نظام آفرينش آگاه نباشد.

از سجده همه فرشتگان در برابر انسان كامل معلوم ميشود او خليفة الله است در همه عوالم، چه غيب و چه شهادت، نه در خصوص زمين.

كلمه (في الارض) در آيه به اين معناست كه مبدأ سريان زمين است و او در قوس صعودي از زمين و نشئه حركت شروع ميكند و از ماده بر ميخيزد، نه اين كه موطن خلافت و قلمرو مظهريت او زمين باشد و فقط كارهايي را كه خداوند بايد در خصوص زمين بكند او در زمين ميكند. انسان كامل خليفة الله است مطلقاً، ولي آغاز پيدايش او از زمين است و كلمه «في الارض» قيد جعل است نه قيد خلافت و اين همان شجره طوبايي است كه ريشهاش ثابت و شاخههايش در آسمان است: (أَصْلُها ثابِت وَفَرْعُها فِي السَماء) ابراهيم/24 ، به طوري كه فرشتگان نيز از ميوه اين شجره يعني از علم انسان كامل استفاده ميكنند و از اين رو در برابر او سجده ميكنند. اصولاً كمال فرشتگان در اين است كه از اين درخت، ميوه بگيرند و در برابر آن خضوع كنند.

اين درخت از زمين ميرويد و نقطه آغازش زمين است، نه اين كه همانند اشجار ديگر در محدوده زمين رشد كند و شاخههايش نيز تنها در زمين باشد، بلكه شاخههايش تا سدرة المنتهي ميرود. اين درختهاي زميني است كه تغذيه ، بارور شدن و ثمر بخش شدنشان نيز در قلمرو خاك است. انسان كامل شجره طيبهاي كه سرفصلش زمين، ولي تغذيهاش از آسمان است: (وَ عَلَّم ادَمَ الأَسماء) بقرة/31. جان آدمي كه اصل حقيقت او را ميسازد، از طبيعت تغديه نميكند، بلكه فقط بدنش از طبيعت تأمين ميشود.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 6 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.