-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35330 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا روح انسان قبل از تعلق به بدنها, در جهان ديگر وجود داشته است؟
اگر ظاهر برخي از ادله نقلي آن است كه جان انسان قبل از تعلق به عالم طبيعت در جهان ديگر وجود داشته, نظير حديث: «إن لله خلق الأرواح قبل الأبدان ...» (بحار 26/119.)

نمي توان بدون بررسي ساير متون نقلي از يك سو و بدون تحليل مباني عقلي مسئله از سوي ديگر, فتوا به تقدم ارواح بر ابدان و در نتيجه فتيا بر تقدم فطرت زماني بر طبيعت داد؛ زيرا ممكن است, مقصود از آن ادله نقلي, تقدم وجود عقلي روح بر بدن باشد, نه تقدم وجود نفسي آن و بين اين دو نحوه وجود فرق عميقي است كه حكمت متعاليه عهده دار بيان آن است.

البته روح انسان از آن جهت كه مجرد است حتما مقدم بر بدن طبيعي و مادي او است؛ لذا مي توان به تقدم ذاتي فطرت بر طبيعت فتوا داد؛ زيرا مجرد تقدم وجودي (نه زماني) بر مادي دارد. از اين جا مي توان گفت: اگر تعبيري اعم از تازي و فارسي, نثر و نظم, در كلمات اهل معرفت و ادب پروران آمده است, نمي توان آن را به تقدم وجود نفسي روح بر بدن تفسير كرد. نظير:

پيش از اين تن, عمرها بگذاشتند
پيش تر از كشت, بر, برداشتند


(مثنوي، دفتر دوم، 169)

بي دماغ و دل پر از فكرت بدند
بي سپاه و جنگ بر نصرت زدند


(مثنوي, دفتر دوم، 175.)

قدمت و قداست و مزيت نشئة تجرد نسبت به نشئة طبيعت, مطلبي است مفروغ عنه؛ زيرا منطقه طبيعي زاويه كوچك و روزنه باريك است, در برابر فرا طبيعي.

ســوي شـهر از بـاغ, شـاخـي آورنـد
بـاغ و بـستـان را كجـا آنـجـا بـرنـد

خاصه باغي كاين فلك يك برگ او است
بلكه آن مغز است و اين عالم چو پوست


(همان، 1 ـ 3323)

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 12 (فطرت در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.