-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35334 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روح اصلي تعليمات انبياء درباره اصول ديني چيست؟
روح تعليمات انبيا درباره اصول دين, همان توجه دادن به فطرت انساني است و بدين جهت رسالت جهان شمول پيامبر خاتم نيز توجه دادن به فطرت است, چنان كه فرمود: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر» غاشيه/21 و 22. [تو بر اينها سيطره و سلطه نداري, تو فقط به آنها تذكر مي دهي.]

منظور از اين حصر, آن است كه اگر چه پيامبر از آن جهت كه رسول است, سمتي جز ابلاغ ندارد. چنان كه فرمود: «ما علي الرسول إلا البلاغ» مائده/99. و هرگز مسئول پذيرش و عدم پذيرش مردم نخواهد بود. اما اين ابلاغ گاهي ابتدايي است كه همان تعليم است و گاهي جنبه يادآوري مجدد دارد كه تذكره ناميده مي شود. رسول خدا هم چنان كه معلم اول است مذكر اول هم, هست و لذا رسالت خاتم انبيا(ص) تذكره است.

بنابراين اعتقاد به حق و ايمان به مبدأ و معاد و وحي در نهاد و نهان همه انسان ها نهاده و تعبيه شده و وحي الهي چيزي را از بيرون بر آنان تحميل نمي كند و اگر تحميل بود و از خارج به آنان تعليم مي شد, خداوند پيامبر الهي را مذكر نمي خواند, بلكه او را منحصرا معلم معرفي مي كرد و مي گفت: «إنما أنت معلم» [تو فقط معلمي.] اما مي بينيم او رامذكر معرفي مي كند و مي فرمايد: كار تو فقط تذكر و يادآوري است.

با ملاحظه دو اصل ياد شده, يعني جهان شمول بودن رسالت پيامبر اسلام و تذكره بودن آن, استفاده مي شود كه اعتقاد به اصول و معارف اوليه دين در نهان هر بشري هست. اعتقاد به خدا و ا شتياق به معاد و قيامت و جهان ابد و اشتياق به رابطه بين خلق و خالق, به نام وحي و نبوت و رسالت و پيك الهي در نهان انسان سرشته و تعبيه شده است, گرچه جزئيات دين ممكن است در درون و نهاد انسان نباشد؛ لذا پيامبر اكرم(ص) راجع به خطوط كلي دين, نه منهاج و شريعت جزيي, فرمود: «كل مولود يولد علي الفطره» (بحارالانوار 3/279 و 281.)

هر انساني بر فطرت آفريده مي شود.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 12 (فطرت در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.